Dôležité odkazy na webstránky:

Odborná justičná skúška

      Cieľom odbornej justičnej skúšky (OSJ), ktorú vykonáva Justičná akadémia v zmysle zákona číslo 548/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, je overiť, či má justičný čakateľ, vyšší súdny úradník alebo právny čakateľ prokuratúry potrebné odborné vedomosti a je dostatočne pripravený na to, aby mohol zastávať funkciu sudcu alebo prokurátora.

 

      Odbornú justičnú skúšku upravujú § 12, § 13, §14 a §14a zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii v znení neskorších predpisov.

      Návrh na vykonanie OJS justičným čakateľom predkladá Justičnej akadémii minister spravodlivosti Slovenskej republiky. K návrhu priloží aj záverečné hodnotenie justičného čakateľa.

      Návrh na vykonanie OJS vyššieho súdneho úradníka predkladá Justičnej akadémii minister spravodlivosti Slovenskej republiky na základe doručenej písomnej žiadosti vyššieho súdneho úradníka doloženej hodnotením predsedu súdu a potvrdením odbornej praxe.

      Vyšší súdny úradník si môže podať žiadosť o vykonanie OJS ak splní zákonom stanovené podmienky:
● musí nepretržite vykonávať prácu úradníka 3 roky a dosiahnuť 30 rokov veku života,
● zaslať písomnú žiadosť na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

      Návrh na vykonanie OJS právnym čakateľom prokuratúry predkladá Justičnej akadémii generálny prokurátor. K návrhu priloží aj záverečné hodnotenie právneho čakateľa.

      Právny čakateľ musí splniť podmienky stanovené v osobitnom predpise (zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch v znení neskorších predpisoch):
● prípravná prax právneho čakateľa je trojročná,
● o predĺžení alebo skrátení prípravnej praxe môže rozhodnúť generálny prokurátor, prípravná prax však nesmie byť kratšia ako 18 mesiacov, na skrátenie prípravnej praxe je potrebný súhlas rady prokurátorov.