Dôležité odkazy na webstránky:

Prípravné / Adaptačné vzdelávanie

Rada Justičnej akadémie Slovenskej republiky na svojom 9. zasadnutí konanom dňa 03.12.2015 v Pezinku okrem iného, schválila doplnenie Koncepcie vzdelávania Justičnej akadémie Slovenskej republiky v súlade s § 3 ods. 2 zákona č.548/2003 Z. z., ktorá bude účinná od 01.01.2016. Znenie Koncepcie vzdelávania Justičnej akadémie Slovenskej republiky.

  

Cieľovou skupinou sú osoby podľa § 3 ods. 2 prvá veta zákona č. 548/2003 Z. z., ktorých účasť na prípravnom vzdelávaní bude odplatná. Odplatná forma vzdelávania je v súlade s § 3 ods. 2 posledná veta zákona č. 548/2003 Z. z. „....vykonávanie tejto vzdelávacej činnosti nemôže ohroziť kvalitu, rozsah a dostupnosť činností podľa odsekov 1 a 3 až 8."

  

Na vzdelávacie podujatia je možné sa prihlásiť prostredníctvom prihlášky, ktorú je potrebné zaslať vyplnenú a podpísanú ako naskenovaný dokument (vo formáte jpg. alebo pdf.) na e-mailovú adresu: gabriela.urbanska@justice.sk do termínu uzávierky (uzávierka je uvedená pri každom podujatí osobitne). Výber účastníkov bude na základe zásady včasnosti prihlásenia sa v súvislosti s kapacitou zariadenia, v prípade veľkého záujmu účastníkov sa určí termín opakovaného podujatia.     

 

Akadémia vydá účastníkovi potvrdenie o reálnej účasti na adaptačnom vzdelávaní iba v prípade, ak absolvuje minimálne 5 dní vzdelávania z celkového počtu 6 dní (po skončení poslednej časti adaptačného vzdelávania, t.j. po dátume 22.06.2017 sa na základe prezenčných listín vyhotovia potvrdenia o reálnej účasti na adaptačnom vzdelávaní účastníka a zašle sa poštou na adresu uvedenú v prihláške). Potvrdenie o reálnej účasti na adaptačnom vzdelávaní je jednou z podmienok účasti na výberovom konaní na voľné miesto sudcu.

 

Na 17. zasadnutí Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky, dňa 25.04.2017, uznesením č. 126, boli schválené termíny konania Adaptačného / prípravného vzdelávania:

 

I. časť adaptačného / prípravného vzdelávania v termíne 31.05.2017 (streda) - 01.06.2017 (štvrtok) v priestoroch Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

 • prihláška na Adaptačné vzdelávanie 31.05.-01.06.2017
 • dátum uzávierky: 22.05.2017
 • 31.05.2017 (od 09.00 hod. do 16.45 hod.): sudcovské statusové zákony, spravovací a kancelársky poriadok a ich aplikácia, disciplinárna zodpovednosť sudcu a etika sudcu
 • 01.06.2017 (od 09.00 hod. do 16.45 hod.): nácvik - tréning trestného rozsudku - rozbor praktických prípadov a vyhotovenie rozhodnutí v trestnej veci, náležitosti rozsudku a odôvodnenia (organizované interaktívnou formou)

 

Účastnícky poplatok 90,20 EUR za I. časť adaptačného vzdelávania (dva dni), je potrebné uhradiť na účet číslo: 7000194185/8180, IBAN: SK78 8180 0000 0070 0019 4185 vedený v banke Štátna pokladnica, variabilný symbol je termín konania podujatia (v tvare pre I. časť: VS 0520171), v poznámke pre prijímateľa je potrebné uviesť celé meno a priezvisko účastníka, najneskôr do dátumu 22.05.2017. Účastnícky poplatok zahŕňa, stravu a občerstvenie počas podujatia (2 x obed, počas prestávok káva, čaj, min. voda), náklady na lektorov, organizačno-technické zabezpečenie.

 

II. časť adaptačného / prípravného vzdelávania v termíne 08.06.2017 (štvrtok) - 09.06.2017 (piatok) v priestoroch Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

 • prihláška na Adaptačné vzdelávanie 08.06.-09.06.2017
 • dátum uzávierky: 29.05.2017
 • 08.06.2017 (od 09.00 hod. do 16.45 hod.): nácvik - tréning netrestného rozsudku v oblasti obchodného, rodinného, pracovného, vlastníckeho práva atď., rozbor praktických prípadov a vyhotovenie rozhodnutí v netrestnej veci, náležitosti rozsudku a odôvodnenia
 • 09.06.2017 (od 09.00 hod. do 16.45 hod.): nácvik - tréning netrestného rozsudku v oblasti obchodného, rodinného, pracovného, vlastníckeho práva atď., rozbor praktických prípadov a vyhotovenie rozhodnutí v netrestnej veci, náležitosti rozsudku a odôvodnenia

 

Účastnícky poplatok 90,20 EUR za II. časť adaptačného vzdelávania (dva dni), je potrebné uhradiť na účet číslo: 7000194185/8180, IBAN: SK78 8180 0000 0070 0019 4185 vedený v banke Štátna pokladnica, variabilný symbol je termín konania podujatia (v tvare pre II. časť: VS 0620172), poznámke pre prijímateľa je potrebné uviesť celé meno a priezvisko účastníka, najneskôr do dátumu 29.05.2017. Účastnícky poplatok zahŕňa, stravu a občerstvenie počas podujatia (2 x obed, počas prestávok káva, čaj, min. voda), náklady na lektorov, organizačno-technické zabezpečenie.

 

III. časť adaptačného / prípravného vzdelávania v termíne 21.06.2017 (streda) - 22.06.2017 (štvrtok) v priestoroch Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

 • prihláška na Adaptačné vzdelávanie 21.06.-22.06.2017
 • dátum uzávierky: 05.06.2017
 • 21.06.2017 (od 09.00 hod. do 16.45 hod.): simulované netrestné pojednávanie - nácvik zručností v pojednávacej miestnosti, osvojenie si procesných postupov a návykov nevyhnutných pre výkon funkcie sudcu
 • 22.06.2017 (od 09.00 hod. do 16.45 hod.): simulované trestné pojednávanie - nácvik zručností v pojednávacej miestnosti, osvojenie si procesných postupov a návykov nevyhnutných pre výkon funkcie sudcu

 

Účastnícky poplatok 90,20 EUR za III. časť adaptačného vzdelávania (dva dni), je potrebné uhradiť na účet číslo: 7000194185/8180, IBAN: SK78 8180 0000 0070 0019 4185 vedený v banke Štátna pokladnica, variabilný symbol je termín konania podujatia (v tvare pre III. časť: VS 0620173), v poznámke pre prijímateľa je potrebné uviesť celé meno a priezvisko účastníka, najneskôr do dátumu 05.06.2017. Účastnícky poplatok zahŕňa, stravu a občerstvenie počas podujatia (2 x obed, počas prestávok káva, čaj, min. voda), náklady na lektorov, organizačno-technické zabezpečenie.

 


 

Na 13. zasadnutí Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky, v dňoch 06.-07.10.2016, uznesením č. 105, boli schválené termíny konania Adaptačného / prípravného vzdelávania:

 

I. časť adaptačného vzdelávania v termíne 23.01.-24.01.2017 v priestoroch Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

 • dátum uzávierky: 02.01.2017
 • program
 • 23.01.2017: sudcovské statusové zákony, spravovací a kancelársky poriadok a ich aplikácia, disciplinárna zodpovednosť sudcu a etika sudcu
 • 24.01.2017: nácvik - tréning trestného rozsudku - rozbor praktických prípadov a vyhotovenie rozhodnutí v trestnej veci, náležitosti rozsudku a odôvodnenia (organizované interaktívnou formou)

 

II. časť adaptačného vzdelávania v termíne 13.02.-14.02.2017 v priestoroch Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

 • dátum uzávierky: 20.01.2017
 • program
 • 13.02.-14.02.2017: nácvik - tréning netrestného rozsudku v oblasti obchodného, rodinného, pracovného, vlastníckeho práva atď., rozbor praktických prípadov a vyhotovenie rozhodnutí v netrestnej veci, náležitosti rozsudku a odôvodnenia

 

III. časť adaptačného vzdelávania v termíne 20.02.-21.02.2017 v priestoroch Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

 • dátum uzávierky: 27.01.2017
 • program
 • 20.02.2017: simulované civilné pojednávania - nácvik zručností v pojednávacej miestnosti, osvojenie si procesných postupov a návykov nevyhnutných pre výkon funkcie sudcu
 • 21.02.2017: simulované trestné pojednávania - nácvik zručností v pojednávacej miestnosti, osvojenie si procesných postupov a návykov nevyhnutných pre výkon funkcie sudcu

 

Účastnícky poplatok pre adaptačné vzdelávania, konané v roku 2017 je 90,20 EUR za jednu časť adaptačného vzdelávania (dva dni), je potrebné uhradiť na účet číslo: 7000194185/8180, IBAN: SK78 8180 0000 0070 0019 4185 vedený v banke Štátna pokladnica, variabilný symbol je termín konania podujatia (v tvare pre I. časť: 0120171, v tvare pre II. časť: 0220172, v tvare pre III. časť: 0220173), v poznámke pre prijímateľa je potrebné uviesť celé meno a priezvisko účastníka), najneskôr 15 pracovných dní pred konaním podujatia. Účastnícky poplatok zahŕňa, stravu a občerstvenie počas podujatia (2 x obed, počas prestávok káva, čaj, min. voda), náklady na lektorov, organizačno-technické zabezpečenie.

 


 

Druhý polrok 2016:

 

I. časť adaptačného vzdelávania v termíne 03.10.-04.10.2016 v priestoroch Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

 • dátum uzávierky: 09.09.2016
 • program
 • 03.10.2016: sudcovské statusové zákony, spravovací a kancelársky poriadok a ich aplikácia, disciplinárna zodpovednosť sudcu a etika sudcu
 • 04.10.2016: nácvik - tréning trestného rozsudku - rozbor praktických prípadov a vyhotovenie rozhodnutí v trestnej veci, náležitosti rozsudku a odôvodnenia (organizované interaktívnou formou)

 

II. časť adaptačného vzdelávania v termíne 24.10.-25.10.2016 v priestoroch Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

 • dátum uzávierky: 26.09.2016
 • program
 • 24.10.-25.10.2016: nácvik - tréning netrestného rozsudku v oblasti obchodného, rodinného, pracovného, vlastníckeho práva atď., rozbor praktických prípadov a vyhotovenie rozhodnutí v netrestnej veci, náležitosti rozsudku a odôvodnenia

 

III. časť adaptačného vzdelávania pôvodne plánovaná v termíne 24.11.-25.11.2016 sa bude konať v termíne 10.10.-11.10.2016 v priestoroch Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

 • dátum uzávierky: 26.09.2016
 • program
 • 10.10.2016: simulované netrestné pojednávania - nácvik zručností v pojednávacej miestnosti, osvojenie si procesných postupov a návykov nevyhnutných pre výkon funkcie sudcu

 • 11.10.2016: simulované trestné pojednávania - nácvik zručností v pojednávacej miestnosti, osvojenie si procesných postupov a návykov nevyhnutných pre výkon funkcie sudcu

   

Účastnícky poplatok pre adaptačné vzdelávania, konané v druhom polroku 2016 je 90,20 EUR za jednu časť adaptačného vzdelávania (dva dni), je potrebné uhradiť na účet číslo: 7000194185/8180, IBAN: SK78 8180 0000 0070 0019 4185 vedený v banke Štátna pokladnica, variabilný symbol je termín konania podujatia (v tvare pre I. časť: 1020161, v tvare pre II. časť: 1020162, v tvare pre III. časť: 1120163), v poznámke pre prijímateľa je potrebné uviesť celé meno a priezvisko účastníka), najneskôr 15 pracovných dní pred konaním podujatia. Účastnícky poplatok zahŕňa, stravu a občerstvenie počas podujatia (2x obed, počas prestávok káva, čaj, min. voda), náklady na lektorov, organizačno-technické zabezpečenie.

 


 

Prvý polrok 2016:

 

 • I. časť adaptačného vzdelávania v termíne 08.02.-09.02.2016 v Justičnej akadémii Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok, program - TU
 • II. časť adaptačného vzdelávania v termíne 11.02.-12.02.2016 vJustičnej akadémii Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok, program - TU
 • III. časť adaptačného vzdelávania v termíne 22.02.-23.02.2016 v Justičnej akadémii Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok, program - TU

 

Účastnícky poplatok pre adaptačné vzdelávania, konané  v prvom polroku 2016 je  90,20 EUR za jednu časť adaptačného vzdelávania (dva dni), ktorý je potrebné uhradiť na účet číslo: 7000194185/8180, IBAN: SK78 8180 0000 0070 0019 4185 vedený v banke Štátna pokladnica, variabilný symbol je termín konania podujatia (v tvare: I. časť 032016, II. časť 0420161, III. časť 0420162), v poznámke pre prijímateľa je potrebné uviesť celé meno a priezvisko účastníka), najneskôr 3 pracovné dni pred konaním podujatia. Účastnícky poplatok zahŕňa stravu počas podujatia (2x obed, káva, čaj počas prestávok), náklady na lektorov. Ubytovanie Justičná akadémia Slovenskej republiky účastníkom nezabezpečuje.

 

OZNAM: Pôvodne plánované termíny 10.03.-11.03.2016, 04.04.-05.04.2016, 18.04.-19.04.2016 boli presunuté na mesiac február 2016 s miestom konania: Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok. Cenové podmienky „Prípravného  / adaptačného vzdelávania" pre účastníkov boli upravené (znížené) z dôvodu miesta konania vzdelávania. K uvedenému došlo z dôvodu operatívnosti tak, aby sa tohto vzdelávania mohli zúčastniť všetci uchádzači z mimo justičného prostredia a mali tak možnosť absolvovať výberové konania v roku 2016. Vzhľadom k operatívnej zmene termínov „Prípravného / adaptačného vzdelávania" sa bude vzdelávanie konať v sídle Justičnej akadémie SR v Pezinku a s tým súvisí aj zmena - zníženie účastníckeho poplatku na sumu 90,20 €.