Dôležité odkazy na webstránky:

Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS (2. časť) - PČP (DP JA SR Omšenie), OP EVS

  Číslo: 
  2018/KSP/5/OP EVS
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Prípravné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 2. časť (vzdelávanie pre právnych čakateľov prokuratúry, ktorí sa mienia zúčastniť odbornej justičnej skúšky v termíne 04.04.2018 /písomná časť/ a 24.-25.04.2018 /ústna časť/), DP JA SR Omšenie, OP EVS
  Miesto konania: 
  Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie
  Termín: 
  19. Február 2018 - 10:00 - 22. Február 2018 - 14:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  15. Január 2018

  Program 2. časti predskúškového sústredenia pre PČP

  Informačný formulár 2. časti predskúškovéh sústredenia pre PČP

  • Ubytovanie, strava: Účastníkom bude zabezpečené ubytovanie na 3 noci, t.j. z 19.02.2018 na 20.02.2018, z 20.02.2018 na 21.02.2018 a z 21.02.2018 na 22.02.2018. Účastníkom nad 150 km od miesta konania podujatia je možné poskytnúť ubytovanie v budove akadémie v Omšení aj deň vopred, t.j. dňa 18.02.2018 (príchod možný od 19.00 hod.), ubytovanie je potrebné označiť v elektronickej prihláške. V záujme zvýšenia komfortu účastníkov a bezproblémového zvládnutia organizačného zabezpečenia prosíme prípadnú zmenu času príchodu, požiadavku na ubytovanie a stravu pre vodiča služobného motorového vozidla, prípadne iné osobitné požiadavky súvisiace so stravou a ubytovaním oznámiť vopred (podľa možností čo najskôr) na tel. čísle: 0911 960 972, 033/88 18 313 alebo e-mailom na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk. Na podujatí akadémia zabezpečuje občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj), dňa 19.02.2018 obed, večera, dňa 20.02.2018 raňajky, obed a večera, dňa 21.02.2018 raňajky, obed, večera a dňa 22.02.2018 raňajky, obed. Pre účastníkov ubytovaných od 18.02.2018 budú dňa 19.02.2018 zabezpečené aj raňajky.
  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená iba v uvedených prípadoch: a) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), b) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atd.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú a môže požadovať od účastníka náhradu vzniknutej škody (stravné, nocľažné).
  Lektor(i): 

  doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD. (člen skúšobnej komisie OJS; externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici), prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. (člen skúšobnej komisie OJS;  externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; vedúci Katedry občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach), JUDr. Oľga Trnková (predsedníčka senátu občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky; náhradná členka skúšobnej komisie OJS), doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. - ospravedlnený (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; Právnická fakulta UK v Bratislave; súdny znalec v odbore Právne vzťahy k cudzine), Mgr. Jozef Sedlák - ospravedlnený (člen skúšobnej komisie OJS; námestník krajskej prokurátorky pre netrestný úsek, Krajská prokuratúra v Trenčíne), doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc. (docentka Katedry medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie, Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica), JUDr. Zuzana Lapšanská (podpredsedníčka Okresného súdu Pezinok)

     

  Iná primárna skupina: 
  právni čakatelia prokuratúry, ktorí sa mienia zúčastniť odbornej justičnej skúšky v termíne 04.04.2018 (písomná časť) a 24.04.2018 – 25.04.2018 (ústna časť)
  Počet účastníkov: 
  65
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk