Dôležité odkazy na webstránky:

Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb (DP JA SR Omšenie), APVV-16-0471

  Číslo: 
  2018/KVP/22/APVV
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Celoživotné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb (DP JA SR Omšenie), APVV-16-0471
  Miesto konania: 
  Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie
  Termín: 
  28. Marec 2018 - 10:00 - 29. Marec 2018 - 13:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  23. Február 2018

  Program vzdelávacieho podujatia

  Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

  VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: „Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb"

  • Druh podujatia: celoživotné vzdelávacie podujatie organizované Justičnou akadémiou Slovenskej republiky v rámci realizácie projektu APVV-16-0471 „Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb" 
  • Hlavné témy podujatia: Trestné oznámenie, výsluch dieťaťa a zverenej osoby v prípravnom konaní. Znalecké dokazovanie a ostatné dôkazné prostriedky. Kontradiktórne vedenie výsluchu dieťaťa a zverenej osoby v súdnom konaní. Príznaky sexuálneho zneužívania (CSA) a prostriedky boja proti sexuálnemu zneužívaniu. Relevantná rozhodovacia činnosť ÚS SR, ESĽP.
  • Ubytovanie, strava: Účastníkom bude zabezpečené ubytovanie na 1 noc, t.j. z 28.03.2018 na 29.03.2018. Účastníkom nad 150 km od miesta konania podujatia je možné poskytnúť ubytovanie v budove akadémie v Omšení aj deň vopred, t.j. dňa 27.03.2018 (príchod možný od 19.00 hod.), ubytovanie je potrebné označiť v elektronickej prihláške. V záujme zvýšenia komfortu účastníkov a bezproblémového zvládnutia organizačného zabezpečenia prosíme prípadnú zmenu času príchodu, požiadavku na ubytovanie a stravu pre vodiča služobného motorového vozidla, prípadne iné osobitné požiadavky súvisiace so stravou a ubytovaním oznámiť vopred (podľa možností čo najskôr) na tel. čísle: 0911 960 972, 033/88 18 313 alebo e-mailom na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk. Na podujatí akadémia zabezpečuje občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj), dňa 28.03.2018 obed, večera a dňa 29.03.2018 raňajky, obed. Pre účastníkov ubytovaných od 27.03.2018 budú dňa 28.03.2018 zabezpečené aj raňajky.
  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk  Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená iba v uvedených prípadoch: a)  v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), b) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atd.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú a môže požadovať od účastníka náhradu vzniknutej škody (stravné, nocľažné).
  Lektor(i): 

  JUDr. Marta Kolcunová, PhD. (prokurátorka odboru legislatívy a ústavného práva Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky; riešiteľka projektu APVV-16-0471 „Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb"), JUDr. Marica Pirošíková (externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; Kancelária zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva), doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD. (externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; docentka v odbore sociálna práca, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.; riešiteľka projektu APVV-16-0471 „Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb"), PhDr. Janka Šípošová, CSc. (čestná predsedníčka o.z. Pomoc obetiam násilia; riešiteľka projektu APVV-16-0471 „Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb") 

  Iná primárna skupina: 
  sudcovia, prokurátori
  Iná sekundárna skupina: 
  vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, asistenti sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, právni čakatelia prokuratúry
  Počet účastníkov: 
  42
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk