Právny styk s cudzinou v trestných veciach (DP JA SR Omšenie), OP EVS | Justičná akadémia
Dôležité odkazy na webstránky:

Právny styk s cudzinou v trestných veciach (DP JA SR Omšenie), OP EVS

  Číslo: 
  2018/KVP/86/OP EVS
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Celoživotné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Právny styk s cudzinou v trestných veciach (DP JA SR Omšenie), OP EVS
  Miesto konania: 
  Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie
  Termín: 
  27. September 2018 - 10:00 - 28. September 2018 - 12:30
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  13. Júl 2018

  Program vzdelávacieho podujatia

  Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

  • Ubytovanie, strava: Účastníkom bude zabezpečené ubytovanie na 1 noc, t.j. z 27.09.2018 na 28.09.2018. Účastníkom nad 150 km od miesta konania podujatia je možné poskytnúť ubytovanie v budove akadémie v Omšení aj deň vopred, t.j. dňa 26.09.2018 (príchod možný od 19.00 hod.), ubytovanie je potrebné označiť v elektronickej prihláške. V záujme zvýšenia komfortu účastníkov a bezproblémového zvládnutia organizačného zabezpečenia prosíme prípadnú zmenu času príchodu, požiadavku na ubytovanie a stravu pre vodiča služobného mot. vozidla, prípadne iné osobitné požiadavky súvisiace so stravou a ubytovaním oznámiť vopred (podľa možností čo najskôr) na tel. čísle: 0911 960 972, 033/88 18 313 alebo e-mailom na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk. Na podujatí akadémia zabezpečuje občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj), dňa 27.09.2018 obed, večera a dňa 28.09.2018 raňajky, obed. Pre účastníkov ubytovaných od 26.09.2018 budú dňa 27.09.2018 zabezpečené aj raňajky.
  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.:  Neúčasť bude ospravedlnená iba v uvedených prípadoch: a) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), b) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atd.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú a môže požadovať od účastníka náhradu vzniknutej škody (stravné, nocľažné).
  Lektor(i): 

  Mgr. Alica Kováčová, PhD. (externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; prokurátorka medzinárodného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky), JUDr. František Mozner (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; sudca trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky), JUDr. Antonín Draštík (predseda senátu trestného kolégia, Najvyšší súd Českej republiky), JUDr. Stanislav Rizman (predseda senátu trestného kolégia, Najvyšší súd Českej republiky)

  Iná primárna skupina: 
  sudcovia, prokurátori
  Iná sekundárna skupina: 
  vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, asistenti sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, právni čakatelia prokuratúry
  Počet účastníkov: 
  42