Dôležité odkazy na webstránky:

Skúšobný poriadok (schválený Radou Justičnej akadémie)

SKÚŠOBNÝ PORIADOK

Rada Justičnej akadémie Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 2 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uzniesla na tomto skúšobnom poriadku:

 

Článok 1

Cieľ odbornej justičnej skúšky

 

 

 

Cieľom odbornej justičnej skúšky (ďalej len „skúška"), ktorej vykonanie zabezpečuje Justičná akadémia Slovenskej republiky (ďalej len „akadémia") v zmysle zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je overiť, či má „justičný čakateľ, právny čakateľ prokuratúry, vyšší súdny úradník, asistent sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, asistent prokurátora alebo poradca sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky" (ďalej aj „uchádzač") potrebné vedomosti a je dostatočne pripravený na to, aby mohol zastávať funkciu sudcu alebo prokurátora. 1)

 

Článok 2

Skúšobné komisie

 

 

1) Skúšku vykonáva uchádzač pred skúšobnou komisiou zloženou z piatich členov volených a odvolávaných Radou Justičnej akadémie Slovenskej republiky (ďalej len „rada") na návrh súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „súdnej rady"), generálneho prokurátora Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor"), rady prokurátorov a ministra spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister spravodlivosti").2) Zaradenie uchádzačov do skúšobných komisií vylosuje riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky (ďalej len „riaditeľ akadémie") v deň konania písomnej skúšky z uchádzačov predvolaných na tento deň za prítomnosti minimálne troch členov skúšobných komisií.

2) Rovnomerné rozdelenie uchádzačov v jednotlivých komisiách bude prehodnotené v deň konania ústnej časti odbornej justičnej skúšky, a to riaditeľom akadémie za prítomnosti všetkých predsedov skúšobných komisií. O presune uchádzačov medzi skúšobnými komisiami bude vyhotovený úradný záznam podpísaný riaditeľom akadémie a predsedami skúšobných komisií.

3) V prípade, ak sa nemôže zúčastniť niektorý člen skúšobnej komisie ústnej časti odbornej justičnej skúšky, pozve riaditeľ akadémie náhradníka za danú oblasť práva tak, aby bol spravidla zachovaný v príslušnej komisii pomerný systém zastúpenia jednotlivých členov skúšobnej komisie v súlade s čl. 4 ods. 3 štatútu akadémie.

4) V prípade, ak sa predseda skúšobnej komisie nemôže zúčastniť ústnej časti odbornej justičnej skúšky, riaditeľ akadémie určí predsedu tejto komisie z jej členov.

 

Článok 3

Predkladanie návrhov uchádzačov

 

 

1) Návrh na vykonanie skúšky justičným čakateľom, asistentom sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „asistent sudcu") a vyšším súdnym úradníkom predkladá akadémii spolu so záverečným hodnotením vypracovaným predsedom príslušného krajského súdu, minister spravodlivosti najneskôr dva mesiace pred vykonaním písomnej časti skúšky každého vyššieho súdneho úradníka.3) Návrh predložený po uplynutí tejto lehoty sa považuje za návrh pre najbližší termín skúšky.

2) Návrh na vykonanie skúšky právnym čakateľom prokuratúry a asistentom prokurátora predkladá akadémii spolu so záverečným hodnotením generálny prokurátor najneskôr dva mesiace pred vykonaním písomnej časti skúšky každého právneho čakateľa prokuratúry.4) Návrh predložený po uplynutí tejto lehoty sa považuje za návrh pre najbližší termín skúšky.

3) Návrh na vykonanie skúšky poradcom sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „poradca sudcu") predkladá akadémii spolu so záverečným hodnotením predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „predseda ústavného súdu") najneskôr dva mesiace pred vykonaním skúšky každého poradcu sudcu.5) Návrh predložený po uplynutí tejto lehoty sa považuje za návrh pre najbližší termín skúšky.

 

Článok 4

Pozvánka na skúšku a termíny jej vykonania

 

 

1) Riaditeľ akadémie na základe návrhov uchádzačov o vykonanie skúšky doručených akadémii od ministra spravodlivosti, generálneho prokurátora a predsedu ústavného súdu pozve týchto na skúšku. Uchádzač musí vykonať písomnú aj ústnu časť prvej skúšky v termíne najneskôr do jedného roka od ospravedlnenej neúčasti na skúške. Ak sa tak nestane, má sa za to, že „neprospel".

2) Vykonanie skúšky na základe návrhov uchádzačov doručených akadémii zabezpečuje akadémia spravidla dvakrát do roka, v jarnom a jesennom období6), v termínoch určených radou prostredníctvom študijného plánu akadémie na príslušný kalendárny rok zverejnenom na internetovom portáli akadémie (www.ja-sr.sk)7). Riaditeľ akadémie uchádzača o jeho zaradení na konkrétny termín skúšky upovedomí spravidla šesť týždňov pred začiatkom konania písomnej časti skúšky (čl. 5 ods. 1).

3) Uchádzač je povinný sa dostaviť na písomnú a ústnu časť odbornej justičnej skúšky v primeranom spoločenskom oblečení.

 

Článok 5

Zloženie a účel skúšky

 

 

1) Skúška sa skladá z písomnej a ústnej časti.8) Písomná časť sa koná v jeden deň, ústna časť v jeden deň s odstupom spravidla jedného týždňa od skončenia písomnej skúšky.

2) Písomnou časťou skúšky sa overuje spôsobilosť uchádzača samostatne vykonávať procesné úkony a postupy vyplývajúce z funkcie, na ktorú sa pripravuje prostredníctvom odborného testu a vyhotovenia rozhodnutia v trestnej a inej než trestnej veci.9)

3) Na ústnej skúške má uchádzač preukázať vedomosti z nasledovných oblastí práva:

a) ústavného práva,

b) organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry

c) trestného práva

d) medzinárodného práva

e) občianskeho práva

f) rodinného práva

g) obchodného práva

h) finančného práva

i) správneho práva

j) práva Európskych spoločenstiev a Európskej únie a

k) pracovného práva10)

 

Článok 6

Priebeh a hodnotenie výsledku písomnej časti skúšky

 

 

1) Pred začatím písomnej časti skúšky informuje riaditeľ akadémie alebo ním poverený člen pedagogického zboru uchádzačov o jej organizácii a priebehu, ako aj o ich právach a povinnostiach.

2) Pedagogický dozor nad priebehom a výkonom skúšky vykonáva predseda skúšobnej komisie určený rozhodnutím rady (ďalej len „predseda príslušnej skúšobnej komisie") alebo ním poverený člen skúšobnej komisie alebo člen pedagogického zboru akadémie. Osoba vykonávajúca pedagogický dozor pred začatím skúšky overí totožnosť uchádzačov. Uchádzač pred začatím písomnej časti skúšky vyloží na stôl svoj doklad totožnosti tak, aby k nemu mal pedagogický dozor prístup počas celej doby vykonávania skúšky.

3) Odborný test sa skladá z 25 otázok, pričom sú v ňom zastúpené jednotlivé oblasti uvedené v č. 5 ods. 3 tak, aby sa proporcionálne zohľadňovalo rozloženie agendy v jednotlivých oblastiach na všeobecných súdoch, resp. prokuratúrach. Test spravidla obsahuje šesť otázok z trestného práva, šesť otázok z občianskeho, rodinného a pracovného práva, štyri otázky z obchodného a finančného práva, štyri otázky zo správneho práva, päť otázok z ústavného práva, medzinárodného práva a práva Európskych spoločenstiev a Európskej únie a organizácie súdov a prokuratúry. Každá otázka písomného testu má priradené 4 rozdielne odpovede označené písmenami a, b, c, d, pričom vždy len jedna je správna. Uchádzač označí v teste zakrúžkovaním písmeno tej odpovede, o ktorej sa domnieva, že je správna. Pokiaľ po vyznačení uchádzač zmení názor, pôvodné označenie preškrtne a zakrúžkuje iné písmeno, pričom vedľa takto zakrúžkovanej odpovede zreteľne napíše text „oprava". Za každú správne zodpovedanú otázku bude uchádzačovi pridelený jeden bod. Predpokladom na vykonanie ústnej časti odbornej justičnej skúšky je, aby uchádzač získal minimálne 17 bodov z odborného testu.

4) Odborný test vylosuje poverený predseda skúšobnej komisie za prítomnosti členov skúšobných komisií, vykonávajúcich dozor na písomnej časti OJS, za pomoci elektronického systému. Písomný test sa automaticky vytvorí z náhodne vybraných otázok z databáz pre OJS spravovaných akadémiou. Otázky vylosované pre test sa z databáz vyradia najmenej na dva nasledujúce skúšobné roky.

5) Uchádzač je hodnotený stupňom „prospel", ak správne odpovedal aspoň na 17 otázok a „prospel s vyznamenaním", ak správne odpovedal aspoň na 23 otázok. Ak uchádzač nezodpovedal správne aspoň 17 otázok, je hodnotený stupňom „neprospel".

6) Písomné vyhotovenie oboch rozhodnutí (v trestnej a inej než v trestnej veci) uchádzač vypracuje zo spisov, ktoré v prítomnosti uchádzačov vylosuje osoba vykonávajúca pedagogický dozor nad priebehom skúšky (odsek 2) s použitím elektronického systému z databázy spravovanej akadémiou..

7) Akadémia zabezpečuje vytvorenie, správu a ochranu jednotnej databázy súdnych prípadov v podobe súdnych spisov z oblasti:

a) trestného práva

b) správneho práva

c) pracovného práva

d) rodinného práva

e) obchodného práva a

f) občianskeho práva

8) Justičná akadémia Slovenskej republiky pripraví osobitne spisy z vyššie uvedených oblastí pre právnych čakateľov prokuratúry a osobitne spisy pre justičných čakateľov, vyšších súdnych úradníkov, asistentov sudcov Najvyššieho súdu a poradcov sudcov Ústavného súdu.

9) Všetci uchádzači pripravujúci sa na rovnakú funkciu vykonávajúci písomnú časť skúšky v ten istý deň vyhotovujú písomné rozhodnutia na základe rovnakých spisov.

10) Spis, ktorý už bol predmetom písomnej časti skúšky, zostáva súčasťou databázy, avšak v nasledujúcich dvoch rokoch nemôže byť opätovne vylosovaný.

11) Vyhotovené písomné rozhodnutia sú hodnotené osobitne stupňom „prospel s vyznamenaním", „prospel" alebo „neprospel". Uchádzač je povinný vypracovať písomnú časť skúšky samostatne. Ako pomôcku môže len pri vyhotovovaní rozhodnutí použiť právne predpisy, judikatúru a odbornú literatúru. O predmete skúšky sa uchádzači nesmú dohovárať medzi sebou a ani s inými osobami. Rovnako nesmú používať mobilné telefóny ani iné komunikačné prostriedky. Bez súhlasu osoby vykonávajúcej pedagogický dozor nemôžu uchádzači používať elektronické nosiče informácií, ani iné pomôcky s výnimkou vyššie uvedených. Prípadné otázky môžu uchádzači klásť len osobe, ktorá vykonáva pedagogický dozor a ktorá je jediná oprávnená povoliť uchádzačovi počas vykonávania písomnej skúšky opustenie miestnosti. Uchádzač je povinný plniť všetky pokyny osoby vykonávajúcej dozor a správať sa počas priebehu skúšky tak, aby nerušil ostatných uchádzačov. Priebeh vykonania písomnej časti skúšky môže byť po predchádzajúcom upozornení uchádzačov monitorovaný technickými prostriedkami na zaznamenávanie obrazu a zvuku.

12) Na vypracovanie odborného testu má uchádzač 40 minút. Na vypracovanie zostávajúcej časti písomnej skúšky má uchádzač maximálne 8 hodín. Po uplynutí časového limitu sa uchádzačovi jeho vypracovanie odoberie, aj keď nebolo dokončené. Vypracovanie odborného testu a oboch rozhodnutí prevezme osoba, ktorá vykonáva pri písomnej časti skúšky pedagogický dozor.

13) O spôsobe kontroly písomnej časti skúšky rozhoduje predseda príslušnej skúšobnej komisie podľa článku 6. ods. 2, ktorý zabezpečí vypracovanie hodnotenia písomného rozhodnutia uchádzačov jeho doručenie spolu s opravenými rozhodnutiami riaditeľovi akadémie najneskôr do troch dní do začiatku ústnej časti skúšky.

14) O výsledku písomnej časti skúšky upovedomuje uchádzačov riaditeľ akadémie uverejnením výsledkov písomnej časti skúšky na internetovej stránke akadémie, pričom uchádzačov, ktorí neprospeli čo i len v jednom hodnotení, upovedomuje písomne.

 

Článok 7

Priebeh a hodnotenie výsledku ústnej časti skúšky

 

 

1) Pred začatím ústnej časti skúšky informuje riaditeľ akadémie uchádzačov o jej organizácii a priebehu. Predseda príslušnej komisie overí totožnosť uchádzačov pred začatím ústnej časti skúšky.

2) Ústna časť skúšky je verejná. Pozostáva z piatich samostatných odpovedí z oblastí uvedených v čl. 5 ods. 3, ktoré sa osobitne hodnotia stupňom „prospel s vyznamenaním", „prospel" a „neprospel".

3) Znenie otázok na ústnu časť skúšky schvaľuje rada; najmenej tri mesiace pred konaním skúšky musia byť uverejnené na internetovom portáli akadémie (www.ja-sr.sk).

4) Každý uchádzač má právo na prípravu odpovedí na každý predmet v rozsahu max. 10 minút. Počas prípravy sa uchádzači nesmú dohovárať medzi sebou a ani s inými osobami. Rovnako nesmú používať mobilné telefóny a ani iné elektronické nosiče informácií. Prípadné otázky môžu klásť len predsedovi skúšobnej komisie.

5) Čas trvania skúšky jedného uchádzača nesmie presiahnuť 90 minút.

6) Člen skúšobnej komisie je vylúčený zo skúšania dotknutého uchádzača, ak je so zreteľom na jeho pomer k skúšanému možné mať pochybnosti o jeho zaujatosti. Toto isté platí aj vtedy, ak tieto skutočnosti sám oznámi. O tomto rozhodne príslušná skúšobná komisia. Predseda skúšobnej komisie bezodkladne oznámi dôvody zaujatosti riaditeľovi akadémie a vyhotoví o tejto skutočnosti písomný záznam. Riaditeľ akadémie losovaním rozhodne, do ktorej komisie bude tento uchádzač zaradený.

 

Článok 8

Vylúčenie zo skúšky a prerušenie skúšky

 

 

1) Ak uchádzač poruší povinnosti uvedené v článku 6 alebo 7 a nezmení svoje správanie ani po upozornení osoby vykonávajúcej pedagogický dozor na písomnej časti skúšky alebo predsedu skúšobnej komisie na ústnej časti skúške, je riaditeľ akadémie oprávnený uchádzača z písomnej alebo ústnej časti skúšky vylúčiť. V prípade závažného porušenia uvedených povinností môže riaditeľ akadémie rozhodnúť o vylúčení uchádzača zo skúšky aj bez predchádzajúceho upozornenia pedagogického dozoru na písomnej časti alebo predsedu skúšobnej komisie na ústnej časti skúšky.

2) O vylúčení uchádzača zo skúšky sa spíše bezodkladne úradný záznam podpísaný riaditeľom akadémie a osobou vykonávajúcou pedagogický dozor, pričom sa má za to, že vylúčený uchádzač na skúške „neprospel". Táto skutočnosť sa vyznačí aj v protokole vylúčeného uchádzača (čl. 9 ods.5).

3) Skúšku možno prerušiť ak:

a) uchádzač nie je schopný v nej pokračovať pre momentálnu zdravotnú indispozíciu,

b) jej priebeh narušila neočakávaná udalosť, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá znemožňuje v začatej skúške pokračovať.

4) Ak je to možné v prerušenej skúške sa pokračuje ihneď ako sa odstráni dôvod jej prerušenia.

5) Prerušenie skúšky môže trvať v prípade bodu a) do najbližšieho termínu skúšky.

 

Článok 9

Výsledok skúšky

 

 

1) Jednotlivé časti písomnej a ústnej skúšky (písomný test, písomné vyhotovenie rozhodnutia v trestnej veci, písomné vyhotovenie rozhodnutia v inej než trestnej veci, päť ústnych odpovedí z jednotlivých právnych oblastí podľa čl. 7 ods. 2) sa hodnotia klasifikačným stupňom „prospel s vyznamenaním", „prospel" a „neprospel" (čl. 6 ods. 3, čl. 6 ods. 4 a čl. 7 ods. 2,) podľa celkového stupňa teoretickej a praktickej pripravenosti uchádzača na výkon povolania sudcu alebo prokurátora.11)

2) Skúšobná komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní všetci jej členovia. O hodnoteniach jednotlivých častí písomnej a ústnej skúšky sa komisia uznáša väčšinou hlasov. Člen skúšobnej komisie sa nesmie zdržať hlasovania.12)

3) Celkový výsledok skúšky „prospel s vyznamenaním" dostane uchádzač, ktorý bol takto hodnotený najmenej v piatich z ôsmich hodnotení jednotlivých častí skúšky, inak je celkový výsledok skúšky uchádzača „prospel". V prípade, že je uchádzač hodnotený klasifikačným stupňom „neprospel", čo i len v jednom z ôsmich hodnotení jednotlivých častí skúšky je celkový výsledok skúšky „neprospel" a uchádzač sa musí podrobiť opravnej alebo ďalšej opravnej skúške (čl. 10).

4) Rozhodnutie komisie je konečné a výsledok skúšky sa oznámi uchádzačovi v deň konania ústnej časti skúšky.

5) Priebehu skúšky každého uchádzača spíše komisia protokol o vykonaní skúšky, ktorý obsahuje:

a) meno uchádzača a jeho osobné údaje

b) dátum a miesto konania skúšky

c) témy písomných vyhotovení rozhodnutí

d) hodnotenia („prospel s vyznamenaním", „prospel", „neprospel") z odborného testu, oboch vyhotovení rozhodnutí z písomnej časti skúšky a z piatich jednotlivých odpovedí z ústnej časti skúšky osobitne

e) celkový výsledok skúšky

f) meno a podpisy predsedu a členov komisie.

6) Za vypracovanie protokolu a jeho správnosť zodpovedá predseda skúšobnej komisie.

7) Pri neospravedlnenej neúčasti uchádzača na skúške sa má za to, že uchádzač na skúške „neprospel". Pri vzdaní sa uchádzača práva na odpoveď na skúške sa má za to, že uchádzač na skúške „neprospel". Neúčasť na skúške možno ospravedlniť výlučne písomne, potvrdením o práceneschopnosti vydaným lekárom, ktoré je uchádzač povinný predložiť najneskôr 10 dní odo dňa konania príslušnej časti skúšky, pričom informáciu o skutočnostiach, ktoré bránia vykonaniu skúšky je uchádzač povinný oznámiť akadémii najneskôr v deň konania skúšky. O uznaní iných závažných dôvodov, ktoré môžu byť dôvodom na ospravedlnenie absencie na skúške, rozhoduje riaditeľ akadémie.

8) Vyšší súdny úradník, asistent sudcu alebo justičný čakateľ, ktorého neúčasť na skúške bola ospravedlnená, bude pozvaný na ďalší termín skúšky len na základe svojej písomnej žiadosti adresovanej riaditeľovi akadémie s tým, že žiadosť zašle na vedomie ministrovi spravodlivosti.

9) Právny čakateľ prokuratúry a asistent prokurátora, ktorého neúčasť na skúške bola ospravedlnená, bude pozvaný na ďalší termín skúšky len na základe svojej písomnej žiadosti adresovanej riaditeľovi akadémie s tým, že žiadosť zašle na vedomie generálnemu prokurátorovi.

10) Poradca sudcu, ktorého neúčasť na skúške bola ospravedlnená, bude pozvaný na ďalší termín skúšky len na základe svojej písomnej žiadosti adresovanej riaditeľovi akadémie s tým, že žiadosť zašle na vedomie predsedovi ústavného súdu.

11) Predseda skúšobnej komisie oznámi výsledok skúšky justičného čakateľa, vyššieho súdneho úradníka a asistenta sudcu ministrovi spravodlivosti, výsledok skúšky právneho čakateľa prokuratúry a asistenta prokurátora generálnemu prokurátorovi, a výsledok skúšky poradcu sudcu, predsedovi ústavného súdu.13)

12) O úspešnom vykonaní skúšky vyhotoví akadémia uchádzačovi osvedčenie s celkovým výsledkom skúšky „prospel s vyznamenaním" alebo „prospel".

 

Článok 10

Opravná skúška a ďalšia opravná skúška

 

 

1) Ak uchádzač „neprospel" buď v odbornom teste alebo v jednom či oboch vyhotoveniach rozhodnutí písomnej časti skúšky, nemôže sa zúčastniť ústnej časti skúšky. Opravnú časť písomnej časti skúšky vykoná uchádzač len z tej časti, v ktorej „neprospel".

2) Ak uchádzač pri skúške neprospel, minister spravodlivosti povolí vykonanie opravnej skúšky na základe písomnej žiadosti, ak ide o justičného čakateľa, vyššieho súdneho úradníka, alebo asistent sudcu; generálny prokurátor povolí na základe písomnej žiadosti vykonať opravnú skúšku právnemu čakateľovi prokuratúry alebo asistentovi prokurátora; predseda ústavného súdu povolí vykonať na základe písomnej žiadosti opravnú skúšku poradcovi sudcu. Rovnako sa postupuje pri ďalšej opravnej skúške v prípade vyššieho súdneho úradníka, asistenta sudcu, asistenta prokurátora a poradcu sudcu Ústavného súdu.

3) Ak uchádzač „neprospel" v jednej alebo v dvoch predmetoch ústnej časti skúšky, opakuje len tie predmety, v ktorých „neprospel" (z príslušných oblastí podľa čl. 5 ods. 3). Ak uchádzač neprospel v troch a viacerých predmetoch, opakuje celú ústnu časť skúšky.

4) Opravnú skúšku môže uchádzač vykonať najskôr po troch mesiacoch, a najneskôr do deviatich mesiacov od neúspešného vykonania prvého termínu skúšky. Ďalšiu opravnú skúšku môže vyšší súdny úradník, asistent sudcu, asistent prokurátora, poradca sudcu vykonať najskôr po uplynutí jedného roka, najneskôr do dvoch rokov od opakovanej skúšky.14) Ustanovenia čl. 5 platia obdobne.

 

Článok 11

Osvedčenie o vykonaní odbornej justičnej skúšky

 

 

1) Ak uchádzač úspešne vykoná skúšku, vystaví mu akadémia osvedčenie o jej vykonaní, ktoré justičnému čakateľovi, vyššiemu súdnemu úradníkovi a asistentovi sudcu odovzdá riaditeľ spravidla v prítomnosti ministra spravodlivosti, ak ide o právneho čakateľa prokuratúry alebo asistenta prokurátora, spravidla aj v prítomnosti generálneho prokurátora a ak ide o poradcu sudcu spravidla aj v prítomnosti predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky.

2) „Odpis" osvedčenia o vykonaní odbornej justičnej skúšky vydá akadémia na základe písomnej žiadosti obsahujúcej dôvody vydania osobe, ktorej bol vydaný originál. „Odpis" sa vydáva ako originál a opatruje sa označením „Prvý odpis" . Ak nemožno opatriť podpisy osôb, ktoré podpísali originál, uvedú sa na „prvom odpise" mená a priezviská týchto osôb s dodatkom „v. r.."

 

Článok 12

Záverečné a prechodné ustanovenia

 

 

1) Uchádzač, ktorý neprospel na odbornej justičnej skúške konanej v čase pred nadobudnutím platnosti tohto skúšobného poriadku, vykoná opravnú skúšku alebo ďalšiu opravnú skúšku podľa tohto nového znenia skúšobného poriadku.

2) Skúšobný poriadok zo 14. júna 2016 sa zrušuje.

3) Tento skúšobný poriadok nadobúda účinnosť dňa 8. februára 2018.

 

JUDr. Jana Bajánková

predsedníčka rady

 


1 § 12 ods. 3 zákona č. 548/2003 Z.z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších.

2 § 13 ods. 1 zákona č. 548/2003 Z.z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších.

3 § 12 ods. 1 zákona č. 548/2003 Z.z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4 § 12 ods. 2 zákona č. 548/2003 Z.z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a § 245 ods. 3 až 5 zákona č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.

5 § 14 ods. 5 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6 § 12 ods. 4 zákona č. 548/2003 Z.z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7 § 7 písm. f) zákona č. 548/2003 Z.z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8 § 12 ods. 5 zákona č. 548/2003 Z.z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9 § 12 ods. 5 zákona č. 548/2003 Z.z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

10 § 12 ods. 5 zákona č. 548/2003 Z.z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11 § 13 ods. 4 zákona č. 548/2003 Z.z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

12 § 13 ods. 4 zákona č. 548/2003 Z.z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

13 § 13 ods. 5 zákona č. 548/2003 Z.z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

14 § 14 ods. 3, 5, 7 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

PrílohaVeľkosť
Skúšobný poriadok 8.2.2018.pdf326.32 KB