Holandsko, Haag - šudijná návšteva v HCCH (Haagska konferencia o medzinárodnom práve súkromnom)

Číslo
HCCH/2021/1
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Termín
-
Deadline

Úlohou dvojdňového študijného pobytu, ktorý organizuje Haagska konferencia pre súkromné medzinárodné právo so sídlom v Holandsku je poskytnutie všeobecného prehľadu o práci HCCH v oblasti rodinného práva (princípy, protokoly a konvencie) so zameraním na medzinárodnú adopciu detí a ich ochranu

 

Finančné podmienky: on-line (bez nákladov)

V prípade, že sa bude študijný pobyt realizovať prezenčnou formou budú hradené účastníkovi (bude včas oznámené účastníkovi zo strany EJTN podľa epidemiologickej situácie) denné diéty vo výške 200 EUR a hradené cestovné náklady do výšky 400 EUR. Poistenie si hradí účastník.

 

 

Jazykový režim anglický jazyk

 

 Upozornenie

 Vzhľadom na skutočnosť, že celý proces nominácie zo strany JA SR do EJTN na zahraničné semináre prebieha on-line prostredníctvom OSP (Online System for Participants) je potrebné  zvažovať záujem a reálne možnosti účasti pri prihlasovaní na konkrétny seminár, nakoľko po termíne stanovenom EJTN na nomináciu sa systém uzatvára.

 Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie súvisiacej s COVID-19 semináre sú organizované on-line formou webináru a nie prezenčnou formou, ktorá je zatiaľ pozastavená na základe oznámenia EJTN. V prípade zmien informácie vám budú poskytnuté priamo zo strany EJTN.

 

Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

 

Podmienkou účasti na seminári je súhlas priameho nadriadeného s prihlásením a absolvovaním aj on-line zahraničného seminára alebo výmenného programu.

 

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať stručnú  správu po  absolvovaní on-line seminára na základe ktorej bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

 

 Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

 

 

 

 

 

Odborný garant
EJTN
Iná primárna skupina
Sudcovia a prokurátori
Počet účastníkov
2
Zodpovedný koordinátor
EJTN
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk