Španielko, Madrid - Postavenie prokuratúry v systéme práva pri presadzovaní zásad právneho štátu

Číslo
HFR/2021/08
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Termín
-
Deadline

Popis:

Seminár je založený na metodológii „uč sa učením“. Prokurátori zo všetkých členských štátov EÚ sa zúčastnia na sérii praktických workshopov venovaných rozhodujúcej úlohe prokurátorov pri presadzovaní zásad právneho štátu v praxi, pričom sa budú venovať prípadovým scenárom. Seminár sa bude venovať výzvam v oblasti právnych noriem, medzinárodných štandardov právneho štátu v súvislosti so systémami trestného stíhania a pomôže prokurátorom lepšie pochopiť kategórie ako nezávislosť a autonómia, zodpovednosť a kvalita prokurátorov, ktoré  interagujú s hierarchickými alebo inými systémami prokurátorov.

Miesto konania: Španielsko, Madrid

 

Jazykový režim:  anglický jazyk                                  

 Upozornenie!!!

Vzhľadom na skutočnosť, že celý proces nominácie zo strany JA SR do EJTN na zahraničné semináre prebieha on-line prostredníctvom OSP (Online System for Participants), je potrebné  zvažovať záujem a reálne možnosti účasti pri prihlasovaní na konkrétny seminár, nakoľko po termíne stanovenom EJTN na nomináciu sa systém uzatvára.

Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie súvisiacej s COVID-19 v prípade zmien, pokiaľ ide  o formu podujatia (on-line alebo prezenčná forma), vám budú poskytnuté informácie priamo zo strany EJTN.

 

Pripomíname vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup TU) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

Podmienkou účasti na seminári je súhlas priameho nadriadeného s prihlásením a absolvovaním aj on-line zahraničného seminára alebo výmenného programu a prihlásenie na stránke JA SR.

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať stručnú  správu po  absolvovaní  seminára v termíne do 15 dní  po jeho absolvovaní.  Na základe uvedenej správy bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre vás a zamestnancov akadémie.

 

 

 

 

 

 

 

Odborný garant
EJTN
Primárna cieľová skupina
Prokurátori
Počet účastníkov
1
Zodpovedný koordinátor
EJTN
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk