2021 - AIAKOS - výmenný program

Číslo
AIAKOS/2021/01
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Miesto konania
Termín
-
Deadline

ktorého cieľom je spojiť mladých budúcich sudcov a prokurátorov v rámci EÚ, upriamiť ich pozornosť na európsky rozmer ich budúcej profesie a zvýšiť vzájomné porozumenie rôznych justičných kultúr a systémov.

 Program sa bude realizovať  v roku 2021  vo fixne stanovených termínoch: 

 15.11. - 19.11.2021

  a

 29.11. – 03.12.2021

 Je potrebné vybrať do prihlášky, ktorá je v prílohe len 1 konkrétny termín a jednu krajinu a uviesť správne všetky požadované údaje, nakoľko ich po zaslaní nie je možné upravovať. Obsah v prihláške  je vzor !!!!!!

Formát: 1. skupina slovenských účastníkov zostáva v týždni 15.11.2021 - 19.11.2021 na Slovensku so skupinou účastníkov z EÚ. Zatiaľ je 2. slovenská skupina v rôznych krajinách EÚ. V týždni od 29.11. do  3.12. 2021  je 2. skupina po návrate z ich pobytu na Slovensku a 1. skupina vycestuje do zahraničia

Prvý deň výmenného pobytu nevyhnutne zahŕňa prezentácie jednotlivých účastníkov o právnom a súdnom systéme krajiny pôvodu, uvedené má formu workshopu alebo okrúhleho stola.

 Program obsahuje simulovaný súdny proces podľa slovenského procesného práva a je doplnený návštevou pojednávaní na okolitých súdoch, návštevou väznice či inej inštitúcie. JA SR poskytne potrebnú súčinnosť pri vytvorení programu pre zahraničné skupiny, pričom za prípravu prezentácii o slovenskom právnom systéme sú zodpovední slovenskí účastníci.

 Krajiny, do ktorých pôjdu slovenskí účastníci: 

 15.11.2020 - 19.11.2021

Rakúsko  (2) ,  Holandsko  (2), Nemecko (1),

 a

 29.11.2021 – 3.12.2021

 Chorvátsko (2), Litva (2), Nemecko (1)

 

V súvislosti so situáciou COVID-19 v krajinách Európskej únie, bude konkrétne rozhodnutie o forme realizácie programu oznámené EJTN v priebehu mesiaca september 2021.

 Finančné podmienky:

 Cestovné náklady pri cestách do zahraničia:  náklady sú hradené maximálne do výšky 400 EUR na základe originálov predložených cestovných dokladov.

 Pobytové náklady pri cestách do zahraničia: Výška denných diét je stanovená pre jednotlivé krajiny (v prílohe). Uvedené diéty súžia na úhradu všetkých nákladov spojených s pobytom v zahraničí  ( ubytovanie, stravovanie, vnútorné cestovné v príslušnej krajine, poistné a ďalšie náklady)

 

Poskytnutie finančných prostriedkov  na zabezpečenie  pobytu v zahraničí sa  uskutočňuje  zo strany EJTN po vyplnení on-line registrácie účastníkom programu  v 2 dávkach na bankový účet  nasledovne:

  • 70% - dva týždne pred dátumom začiatkom programu
  • 30 % - po ukončení programu pobytu v zahraničí

 Cestovné náklady pre národných účastníkov v SR:  pre národných  účastníkov v SR maximálne  do výšky 200 EUR -  na cestu tam a späť -  ( letecky - ekonomická trieda; vlakom - vlakový lístok I. triedy pre najkratšiu cestu , v prípade použitia motorového vozidla 0,22 EUR/km  - maximálne 1200 km - Michelin/google Internet Maps) - Finančné podmienky str. 2.

 

Pobytové náklady pre národných účastníkov v SR: Po ukončení  programu sú zo strany EJTN refundované národnému účastníkovi po predložení dokladov reálne náklady spojené s ubytovaním, stravovaním ( 20 EUR obed a 30 EUR večera) a mestskou dopravou .

 

Náklady národných účastníkov  sú refundované  po ukončení programu v SR,  a preto je potrebné uchovať si  všetky doklady spojené cestovným, ubytovaním, stravovaním, ktoré budú použité v procese refundácie ! 

 

Pri prihlasovaní prosíme účastníkov dodržiavať Zásady pre výber účastníkov, najmä povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu) do svojich osobných súborov.

 

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára požiadať o predbežný súhlas  pred prihlásením na program a nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty na základe ktorej bude vyznačená aktívna účasť na podujatí.   Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos

 

Odborný garant
EJTN
Primárna cieľová skupina
Asistenci sudcu NS SR
Počet účastníkov
10
Zodpovedný koordinátor
EJTN
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk