JUDr. Peter Sepeši

Od 1.12.2007 do 15.12.2008 pôsobil vo funkcii zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie prokurátor medzinárodného odboru Generálnej prokuratúry SR - JUDr. Peter Sepeši, ktorý bol podľa § 9 odsek 4 zákona č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov dočasne pridelený generálnym prokurátorom do Justičnej akadémie za účelom výkonu tejto funkcie.

 

JUDr. Peter Sepeši sa narodil 14.7.1969 v Košiciach, kde pôsobil do roku 1999. Od novembra 1999 pôsobí v Bratislave na Generálnej prokuratúre SR, kde bol dočasne pridelený  ako prokurátor Krajskej prokuratúry v Košiciach. Od 15. apríla 2000 bol menovaný do funkcie prokurátora Generálnej prokuratúry SR, v ktorej pôsobí dodnes.

 

Vzdelanie:

 • Základná škola Polianska 1, Košice (1975-1983)
 • Gymnázium Kováčska 30, Košice, (1983-1987)
 • VŠT Košice, elektrotechnická fakulta (1987-1988)
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, právnická fakulta, (1988-1993)

Akademické vzdelanie: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, právnická fakulta, Juris Utrisque Doctor, JUDr., r. 2000, Téma rigoróznej práce: „Právny styk s cudzinou".

 

Jazykové schopnosti:

 • český jazyk, nemecký jazyk a taliansky jazyk - pokročilý
 • anglický jazyk a ruský jazyk - mierne pokročilý

 

Predchádzajúce profesionálne pozície:

 • právny čakateľ, resp. prokurátor Okresnej prokuratúry Košice I (1993 - 1996), vrátane základnej vojenskej služby absolvovanej na Vojenskej obvodnej prokuratúre Prešov (október 1993 - september 1994)
  Náplň práce: po ukončení čakateľskej praxe úspešným absolvovaním prokurátorskej skúšky, vybavovanie trestnej agendy, najmä vykonávanie prokurátorského dozoru v trestných veciach, v ktorých bol na konanie v prvom stupni príslušný okresný súd
 • prokurátor trestného oddelenia Krajskej prokuratúry Košice (1996 - 1999)
  Náplň práce: vybavovanie trestnej agendy, najmä vykonávanie prokurátorského dozoru v trestných veciach, v ktorých bol na konanie v prvom stupni príslušný Krajský súd v Košiciach (násilná a majetková kriminalita)
 • prokurátor trestného odboru Generálnej prokuratúry SR (1999 - 2003)
  Náplň práce: vybavovanie podnetov na podanie mimoriadneho opravného prostriedku, druhostupňový dohľad v trestných veciach, v ktorých bol na konanie v prvom stupni vecne príslušný krajský súd (všeobecná a násilná kriminalita); intervencie na verejných zasadnutiach najvyššieho súdu; účasť na hĺbkových previerkach vybavovania trestnej agendy podriadenými prokuratúrami, vypracovanie návrhov stanovísk generálneho prokurátora, pripomienkovanie návrhov vybraných právnych predpisov, stanovísk generálneho prokurátora a interných predpisov prokuratúry
 • prokurátor medzinárodného odboru Generálnej prokuratúry SR (2003 - 2008)
  Náplň práce: agenda právneho styku s cudzinou v trestných veciach vo vzťahu ku štátom Česká republika, Spolková republika Nemecko, Švajčiarska konfederácia, Talianska republika, Lichtenštajnské kniežatstvo, Holandské kráľovstvo, štáty Severnej a Južnej Ameriky, Afrika, Ázia, Austrália; pripomienkovanie návrhov medzinárodných dohovorov, právnych predpisov SR a EÚ v rámci legislatívneho procesu, ako aj stanovísk a interných predpisov prokuratúry; expertná činnosť v rámci prípravy dokumentov EÚ a právnych predpisov SR v oblasti práva životného prostredia, účasť na medzinárodných podujatiach týkajúcich sa agendy právneho styku s cudzinou v trestných veciach

 

Účasť v odborných komisiách a pracovných skupinách:

 • multidisciplinárna integrovaná skupina odborníkov zameraná na elimináciu environmentálnej kriminality (2006 - 2008)
 • komisia Generálnej prokuratúry SR pre prípravu rekodifikácie Trestného zákona (2003-2004)
 • člen pracovnej skupiny pre vytvorenie nového internetového portálu Justičnej akadémie a spoluautor obsahu internetového portálu (2007-2008)

 

Publikačná činnosť:

 • Komentár Trestného zákona (Trestné čin proti životnému prostrediu, § 300-310), J. Čentéš a kol.; 2006,
 • Komentár Trestného poriadku (§ 25-52, § 560-568), J. Čentéš a kol.; 2006,
 • Právo životného prostredia, S. Košičiarová a kol.; 2006,
 • Pokračujúci trestný čin, P. Sepeši; Justičná revue 12/2004.

 

Lektorská činnosť (témy/oblasti):

 • trestné činy proti životnému prostrediu, kolízia trestného a správneho konania
 • ochrana životného prostredia v medzinárodnom a európskom práve
 • inštitúty právneho styku s cudzinou v trestných veciach
 • európske trestné právo
 • poškodený v trestnom konaní
 • osoby zúčastnené v trestnom konaní (zapisovateľ, tlmočník, prekladateľ, obvinený, poškodený, zúčastnená osoba ...)
 • efektívne vyhľadávanie medzinárodných zmluv, právnych predpisov, judikatúry; efektívna práca s počítačom s využitím internetu pre sudcov a prokurátorov - tu pozri bližšie informácie k tejto oblasti/téme
 • prezentácia nového internetového portálu Justičnej akadémie 

 

Profesionálne ciele a ambície:

 • podporovať korektnú komunikáciu a pozitívnu konštruktívnu atmosféru v justícii, bez zbytočného vnášania negatívnej energie, ktorú slovenská justícia určite nepotrebuje
 • vplývať na pozitívne myslenie a konanie pracovníkov justície, osobitne vo vzťahu k adeptom na vykonávanie funkcie sudcu a prokurátora
 • zvyšovaním úrovne podujatí Justičnej akadémie po organizačnej stránke garantovať dôstojné podmienky pre sudcov a prokurátorov, ako aj pre ostatných účastníkov podujatí Justičnej akadémie
 • profesionálnou prácou pri tvorbe a naplnení študijného (akademického) plánu vzdelávania justície prispieť k rozšíreniu poznania pracovníkov slovenskej justície v oblasti práva, čo je predpokladom kvalitnejšej rozhodovacej činnosti, ktorá by mala implikovať zvyšovanie kreditu slovenskej justície
 • prispieť k ovplyvneniu myslenia sudcov a prokurátorov v tom smere, aby vnímali svoje profesionálne poslanie nielen v rámci vnútroštátneho právneho systému Slovenskej republiky ale aj v rámci európskeho právneho systému, aby posudzovali právne problémy cez prizmu európskeho právneho poriadku rešpektujúc základné princípy medzinárodného práva, najmä zásadu primeranosti
 • podporovať vzájomné profesionálne poznanie a pozitívnú komunikáciu sudcov a prokurátorov s cieľom zdokonaľovať existujúci právny systém legislatívnou cestou, resp. sudcovskou tvorbou práva 
 • celoplošné zvýšenie počítačových zručností sudcov a prokurátorov, najmä čo sa týka práce s právnickým softvérom, vrátane efektívneho využitia internetu
 • skvalitniť dostupné právne informácie, ktoré sú potrebné ku zvyšovaniu úrovne výkonu funkcie prokurátora a sudcu; zefektívniť ich prehľadnosť a dostupnosť lepším využitím počítačového vybavenia a internetu
 • dôstojne reprezentovať prokurátorsky stav pred odbornou právnickou verejnosťou

 

Záľuby:

 • športové a spoločenské aktivity s rodinou, kolegami a priateľmi - najmä futbal, tenis, squash, bowling, a pod., pracovný relax s rodinou a priateľmi na chalupe, organizovanie športových podujatí
 • právo, právna logika, analýzy právnej úpravy, tvorba a výklad práva, pripomienkovanie návrhov právnych predpisov 
 • čítanie odbornej právnej a počítačovej literatúry a časopisov (PC Revue, T3 a pod. )
 • práca s internetom a so softvérom využiteľným pri právnickej praxi, hľadanie spôsobov zefektívnenia práce s počítačom
 • tvorba a vylepšovanie elektronických právnych systémov, vrátane budovania internetového portálu Justičnej akadémie