Dôležité odkazy na webstránky:

V dňoch 6. - 9. októbra 2008 bola hosťom Justičnej akadémie delegácia Národného inštitútu spravodlivosti Moldavskej republiky

Návšteva delegácie Národného inštitútu spravodlivosti Moldavskej republiky sa uskutočnila na podnet Rady Európy v rámci plnenia spoločného programu Rady Európy a Európskej komisie implementovaného v Moldavskej republike pod názvom "Zvýšenie nezávislosti, transparentnosti a efektívnosti súdneho systému Moldavskej republiky".

  

Rada Európy spolu s Európskou komisiou v rámci uvedeného programu už niekoľko rokov aktívne pôsobia v spolupráci s moldavskými najvyššími ústavnými orgánmi v oblasti reformy súdnictva v Moldavsku. Nezávislé a transparentné súdnictvo je jednou z najvýznamnejších záruk dodržiavania ľudských práv a ostatných princípov demokracie a bolo tiež sledované aj v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie.

 

Práve v rámci reformy slovenského súdneho systému viaceré európske a medzinárodné inštitúcie presvedčili vládu a parlament SR, zriadiť nezávislú vzdelávaciu inštitúciu pre sudcov a prokurátorov – Justičnú akadémiu. Obdobné inštitúcie vznikli a etablujú sa aj v okolitých štátoch Európskej únie a ich aktivitám sa venuje čoraz väčšia pozornosť. Tomuto svedčí aj znenie Lisabonskej zmluvy, ktoré prináša právny základ pre prijímanie právnych predpisov v oblasti vzdelávania v rezortoch spravodlivosti všetkých členských štátov EÚ (pozri napr. nové znenie čl. 65 ods. 2 písm. h) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva).

 

Ako úspešný a fungujúci model justičného vzdelávania bola práve slovenská Justičná akadémia vybraná Radou Európy ako model pre dokončenie obdobnej inštitúcie v Moldavsku. Návšteva moldavskej delegácie, ktorú tvorí aj predsedkyňa Rady Národného inštitútu spravodlivosti Moldavskej republiky, zástupca riaditeľa, sudcovia Najvyššieho súdu, Ústavného súdu, prokurátori Generálnej prokuratúry, či univerzitní profesori z Moldavska, mala počas týždňového pobytu možnosť načerpať všetky potrebné informácie a skúsenosti z prípravy vzdelávacieho procesu, koncepcie vzdelávania v rezorte spravodlivosti, spôsobe náboru a skúšania justičných čakateľov a právnych čakateľov prokuratúry, či metodológii vzdelávania v rámci viacerých aktivít Justičnej  akadémie SR.

 

Priebeh návštevy nebol jednostrannou prezentáciou procesu zriadenia a etablovania Justičnej akadémie SR. Totiž ako z rozhovorov s členmi moldavského Národného inštitútu spravodlivosti vyplynulo, ich legislatívny rámec organizácie tak prípravného vzdelávania čakateľov, ako aj celoživotného vzdelávania, je inšpiráciou aj pre Justičnú akadémiu SR. 

 

Delegáciu sprevádzal riaditeľ Justičnej akadémie JUDr. Peter Hulla a stály člen pedagogického zboru JUDr. Miroslav Slašťan, PhD.

 

Zoznam členov delegácie Národného inštitútu spravodlivosti Moldavskej republiky:

   

 • MOLDOVANU Natalia, podpredsedníčka Najvyššieho súdu, predsedkyňa Rady NIS
 • STERBET Valeria, sudkyňa Ústavného súdu, lektorka NIS
 • PASCARI Anastasia, sudkyňa Najvyššieho súdu, lektorka NIS
 • VISTERNICEAN Dumitru, sudca Najvyššieho súdu, lektor NIS
 • DIDAC Veaceslav, zástupca riaditeľa NIS
 • MURARU Elena, prorektorka, Moldavská štátna univerzita, lektorka NIS
 • HARUNJEN Eduard, prokurátor, vedúci 2. trestného oddelenia Generálnej prokuratúry
 • HOLBAN Vladimir, prokurátor, vedúci oddelenia Generálnej prokuratúry, lektor NIS
 • BRINZA Liubovi, vedúca oddelenia vzdelávania a výskumu NIS
 • BRINZA Serghei, vedúci katedry trestného práva a forenzných disciplín, Moldavská štátna univerzita, lektor NIS
 • ROMAN Dumitru, profesor trestného práva procesného,  Moldavská štátna univerzita, lektor NIS
 • CAPATICI Mihail, prokurátor, lektor NIS

 

Program delegácie - klikni sem

 

 

 

Materiál Rady Európy k študijnej ceste moldavskej delegácie na Slovensku – klikni sem (v anglickom jazyku)

  

Pozri Trestný poriadok Moldavskej republiky - klikni sem (v anglickom jazyku)

 

Pozri Ústavu Moldavskej republiky - klikni sem (v anglickom jazyku)

 


Fotodokumentácia:

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategória: