Dôležité odkazy na webstránky:

Ukončenie projektu v oblasti ochrany duševného vlastníctva

 

Justičná akadémia si dovoľuje s potešením informovať justičnú verejnosť o úspešnom ukončení implementácie projektu financovaného z prechodného fondu Európskej únie s názvom „Vytvorenie informačného systému vrátane databázy rozhodnutí, legislatívy a literatúry z oblasti duševného vlastníctva a cyklus školení pre verejnú a súdnu správu o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva". Konečným prijímateľom projektu bolo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

 

Justičná akadémia v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a poskytovateľom - Konzorcium EUROIURIS, s.r.o., DATALAN, a.s., a Consulting & Management s.r.o., realizovala v roku 2007 predmetný projekt, ktorého ciele boli rozdelené na všeobecný cieľ a konkrétne ciele.

 

Všeobecným cieľom projektu bolo:

Projekt vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva má zabezpečiť vytvorenie zdroja diverzifikovanej informačnej bázy pre postup/rozhodovanie orgánov pôsobiacich v oblasti vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva a pre zlepšenie koordinácie medzi policajnými orgánmi, colnými úradmi, prokurátormi, sudcami, organizáciami kolektívnej správy práv, patentovými zástupcami a ďalšími dotknutými subjektmi.

 

Konkrétnymi cieľmi boli:

1.  Vývoj databázového softvéru súdnych rozhodnutí, rozhodnutí ústredných orgánov štátnej správy, rozhodnutí Európskeho súdu, bibliografie a literatúry voblasti autorských apriemyselných práv;

2. Cyklus školení zameraný na cieľové skupiny v oblasti vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva.

 

Vzhľadom k dôležitosti šírenia informácii o danej problematike a v rámci publicity konkrétnych výstupov z daného projektu, ako aj pre informovanosť celej justičnej obce a pre potreby celoživotného vzdelávania v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva si Vám dovoľujeme dať do pozornosti nový internetový portál www.dusevnevlastnictvo.gov.sk , na ktorom nájdete množstvo iných informácii užitočných pre každodennú prax slovenskej justície k danej problematike.

 

V závere uvádzame, že v rámci publicity spomínaného projektu boli Justičnou akadémiou distribuované informačné brožúrky k projektu s názvom „(O)chráň tvorbu svojej mysle" na všetky krajské súdy a krajské prokuratúry. 

Kategória: