Dôležité odkazy na webstránky:

Spoločné stretnutie sudcov občianskoprávnych a obchodnoprávnych kolégií NS SR a NS ČR na pôde Justičnej akadémie SR (APVV)

 

V dňoch 23. a 24. októbra 2008 sa uskutočnilo v Justičnej akadémii v Omšení spoločné rokovanie sudcov občianskoprávnych a obchodnoprávnych kolégií Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Najvyššieho súdu Českej republiky. Na rokovaní došlo k výmene poznatkov z rozhodovacej činnosti a informácií o stave legislatívnych prác na kodifikácii súkromného práva oboch štátov. Predmetné podujatie sa uskutočnilo za významnej podpory a spolupráce Justičnej akadémie SR, ktorá spätne môže využiť jeho výsledky v rámci svojej vzdelávacej činnosti.

 

Na záver rokovania účastníci rokovania vydali spoločné vyhlásenie:

 

Zúčastnení členovia občianskoprávnych a obchodných kolegií Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Najvyššieho súdu Českej republiky pozitívne hodnotia uskutočnenie spoločného rokovania, oceňujú výmenu skúseností z rozhodovacej činnosti súdov oboch štátov, výmenu poznatkov o stave legislatívnych prác na kodifikácií súkromného práva a podporujú pokračovanie a ďalší rozvoj bilaterálnych rokovaní.

 

 

Spoločné rokovanie bolo podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0745-07. 

 

Materiály k podujatiu - klikni sem

 

 

 

 

 

 

Kategória: