Dôležité odkazy na webstránky:

Súdna rada SR navrhuje doplniť opatrenia v oblasti kvality sudcov, súdnych rozhodnutí a vzdelávania

Súdna rada Slovenskej republiky prijala na svojom zasadnutí konanom dňa 16.09.2008 uznesenie č. 349  "k prerokovaniu komplexného materiálu týkajúceho sa ďalšieho rozvoja súdnictva v Slovenskej republike do roku 2010, vrátane zhodnotenia súčasného stavu" (materiál Ministerstva spravodlivosti SR č. 20317/2008-10 s názvom: Návrh komplexného materiálu týkajúceho sa ďalšieho rozvoja súdnictva v Slovenskej republike do roku 2010, vrátane zhodnotenia súčasného stavu“).

 

Okrem viacerých návrhov Súdnej rady nemožno prehliadnuť, že významnú pozornosť Súdna rada venovala bodu 4.3. materiálu, ktorý sa týka opatrení v oblasti kvality sudcov a súdnych rozhodnutí. Tento bod považuje Súdna rada SR za potebné doplniť v nasledovnom smere:

  

Súdna rada SR pokladá opatrenia navrhované v predloženom materiály v bode 4.3. za relevantné, pričom oblasť vzdelávania sudcov a súdnych úradníkov je naviac vhodné rozpracovať nasledovne:

 

Ďalej nahradiť odsek druhý a štvrtý a  pokračovať v texte nasledovne:

 

„Za rozhodujúce opatrenie v tomto bode považujeme samotné vzdelávanie sudcov a súdnych úradníkov, ktoré na zodpovedajúcej úrovni zabezpečuje Justičná akadémia na základe rozhodnutí relevantných subjektov (Súdnej rady SR a Rady Justičnej akadémie)."

 

V tomto kontexte by názov bodu 4.3. mal byť doplnený na:

 

„Opatrenia v oblasti kvality sudcov, súdnych rozhodnutí a vzdelávania“

 

Za základnú prioritu považujeme konkrétne opatrenia zamerané na cielené vzdelávanie s výhľadovou perspektívou aj na dlhšie časové obdobie a zamerané na ďalšie profilovanie osobnosti sudcu, ktorý ako ústavný činiteľ musí napĺňať očakávania spoločnosti smerom k spravodlivému a nezávislému súdnemu rozhodovaniu.

 

Východiskom opatrení zvyšujúcich kvalitu sudcov a súdnych rozhodnutí v kontexte ich vzdelávania by malo byť akceptované vedomie a myslenie nielen sudcov v tom, že okrem toho, že sú národnými sudcami svojho štátu, sú aj sudcami Európskej únie, ktorej záväzné právne akty sú povinný vo svojich rozhodnutiach aplikovať. Naviac mnohé medzinárodné zmluvy majú v súlade s článkom 7 ods. 5 Ústavy SR prednosť pred zákonmi. V tomto smere osobitné postavenie má uplatňovanie Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

 

Odborným garantom celého vzdelávacieho procesu justičnej obce musí byť Rada Justičnej akadémie.

 

Rôzne formy vzdelávania sudcov, justičných čakateľov a súdnych úradníkov zabezpečuje Justičná akadémia. Vzdelávanie sudcov a súdnych úradníkov musí vychádzať z obsahovej náplne vzdelávania schvaľovanej Súdnou radou po dohode s ministrom spravodlivosti na dlhšie časové obdobie než jeden rok. Rada Justičnej akadémie musí dôsledne zabezpečovať obsahovú náplň vzdelávania sudcov, ktorú premieta do ročných akademických plánov.

 

Vzhľadom k znovuoživeniu inštitútu justičného čakateľa v blízkej budúcnosti bude potrebné diferencovať proces vzdelávania súdneho úradníka, ktorý sa bude zúčastňovať celoživotného vzdelávania od prípravného vzdelávania justičného čakateľa, ktorého vyvrcholením bude vykonanie odbornej justičnej skúšky. Až znovuoživením inštitútu justičného čakateľa ako poslednej cieľovej skupiny nastanú predpoklady pre dôsledné plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o Justičnej akadémii.

 

Celoživotné vzdelávanie sudcov bude pokračovať v súlade s koncepciou vzdelávania prijatou Radou Justičnej akadémie (napr. rozlíšenie vzdelávania funkčne mladších sudcov od vzdelávania starších sudcov a pod.).

  

Celoživotné vzdelávanie sudcov je potrebné zamerať najmä na:

  • ich postavenie ako subjektov súdnej moci, ktorej podstatou je tiež sudcovská tvorba práva, uplatňovanie právnych princípov v nadväznosti na výklad právnych predpisov v súlade s ústavou,
  • kultiváciu osobnosti sudcu s dôrazom na rast jeho osobnosti, v snahe zvýšiť prestíž sudcovského stavu (orientovať vzdelávanie na etiku sudcu, etiku v práve, psychológiu osobnosti, komunikáciu s verejnosťou osobitne s médiami a pod.) a
  • súdno-aplikačné problémy podľa jednotlivých právnych odvetví s osobitným zameraním na právo Európskej únie.

 

Celoživotné vzdelávanie súdnych úradníkov je nutné zamerať na osvojenie si zručností potrebných na riadny výkon ich právomocí zverený právnymi predpismi v súlade s aktuálnou aplikačnou praxou.

 

Vzdelávanie sudcov, súdnych úradníkov, v budúcnosti aj justičných čakateľov je potrebné doplniť aj o oblasť efektívneho využívania počítačovej techniky a internetu so zameraním najmä na prácu s právnickým softvérom a internetom (vyhľadávanie právnych predpisov, vrátane medzinárodných zmlúv a právnych aktov EÚ, rozhodnutí súdov a iných informácií relevantných pre rozhodovaciu činnosť).

 

V rámci vzdelávania je nutné rozvíjať aj nedostatočné schopnosti pracovníkov justície v oblasti efektívneho využitia počítačovej techniky, dostupného právnického softvéru a internetu pri bežnej aplikačnej praxi (potreba systematického vzdelávania v oblasti). Výhľadovo u administratívnych pracovníkov je dôvodné zaviesť povinnosť absolvovania školenia na získanie ECDL certifikátu.

 

Významným faktorom je tiež dôsledné sledovanie plnenie zákonnej povinnosti sudcu vzdelávať sa, najmä prostredníctvom zavedenia určitého minimálneho počtu hodín (resp. počtu vzdelávacích akcií), ktoré by bol sudca povinný absolvovať na vzdelávacích aktivitách organizovaných justičnou akadémiou. Účasť sudcov na vzdelávacích aktivitách musí byť zverejňovaná na internetovom portáli Justičnej akadémie. Následne je nutné podmieniť kariérny postup sudcu vyhodnotením jeho účasti na aktivitách akadémie, vrátane jeho pôsobenia ako externého člena pedagogického zboru.“ 

 

 

Kategória: