Dôležité odkazy na webstránky:

Štatistika Súdneho dvora Európskych spoločenstiev za rok 2008 - dĺžka prejudiciálneho konania dosiahla svoju najnižšiu úroveň

Vo svojom komuniké č.17/09 z 19.2. 2009 Súdny dvor ES uvádza, že rok 2008 je medzníkom tak pokiaľ ide o efektívnosť, ako aj o osobitne zvýšený rytmus súdnej činnosti Súdneho dvora. Súdne štatistiky za rok 2008 poukazujú na jednej strane na veľmi významné zníženie dĺžky prejudiciálnych konaní v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi a na druhej strane na pokračujúci vývoj nárastu objemu súdnej agendy Spoločenstva.

 

Čo sa týka dĺžky konaní za rok 2008, došlo k výraznému pokroku. Dĺžka prejudiciálnych konaní bola v priemere 16,8 mesiaca, teda o 3 mesiace menej ako v roku 2006. Porovnávacia analýza ukazuje, že priemerná dĺžka prejednávania prejudiciálnych vecí dosiahla svoju najnižšiu úroveň za posledných 20 rokov. Pokiaľ ide o priame žaloby priemerná dĺžka konania bola 16,9 mesiaca a pri odvolaniach predstavovala 18,4 mesiaca (v roku 2007 bola priemerná dĺžka konania pri priamych žalobách 18,2 mesiaca a 17,8 mesiaca pri odvolacích konaniach).

 

V roku 2008 Súdny dvor ukončil 567 vecí. Na Súdny dvor bolo podaných 592 nových vecí, ide o počet ktorý prevyšuje 580 vecí predložených v roku 2007, ktorý bol doposiaľ najvyšším v histórii Súdneho dvora. Počet neukončených vecí bol na konci roka 2008 približne rovnaký ako v predchádzajúcich rokoch.

 

Zlepšenie efektivity v prejednávaní vecí sa okrem reforiem v pracovných metódach, ktoré boli zavedené minulý rok tiež vysvetľuje širším používaním rôznych procesných nástrojov, ktorými disponuje Súdny dvor na zrýchlenie prejednania niektorých vecí, najmä naliehavým prejudiciálnym konaním, skráteným konaním, zjednodušeným konaním a možnosťou rozhodovať bez návrhov generálneho advokáta.

 

Rok 2008 bol prvým rokom, v ktorom sa aplikovalo nové naliehavé prejudiciálne konanie. O toto konanie sa žiadalo v 6 veciach. Komory, ktoré prejednávali tieto veci rozhodli, že v troch prípadoch boli podmienky splnené. Tieto nové ustanovenia týkajúce sa naliehavého prejudiciálneho konania umožnili Súdnemu dvoru ukončiť uvedené veci v roku 2008 v osobitne krátkej lehote, približne za 2 mesiace.

 

Táto informácia pre tlač je k dispozícii aj na internetovej stránke Súdneho dvora:

 http://curia.europa.eu/sk/actu/communiques/index.htm

Kategória: