Dôležité odkazy na webstránky:

Seminár APVV v rámci rozšíreného zasadnutia správneho kolégia Najvyššieho súdu SR

Dňa 25. marca 2009 sa konal seminár Justičnej akadémie v rámci projektu Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) v sekcii správneho práva, ktorý bol spojený aj so zasadnutím rozšíreného správneho kolégia Najvyššieho súdu SR pod vedením jej predsedníčky JUDr. Idy Hanzelovej.

 

Seminára a zasadnutia kolégia sa zúčastnil aj riaditeľ Justičnej akadémie JUDr. Peter Hulla, ktorý oboznámil prítomných sudcov Najvyššieho súdu SR a krajských súdov s cieľmi projektu APVV, ktorý Justičná akadémia implementuje a jeho ambícii zefektívniť najmä slovenské procesné právo, civilné a trestné konanie. Riaditeľ Justičnnej akadémie tiež poďakoval za spoluprácu so sudcami správneho kolégia NS SR a nutnosť jej ďalšieho prehlbovania.

 

V rámci seminára vystúpil s príspevkom "K možnosti zefektívnenia rozhodovacej činnosti v správnom súdnictve" sudca NS SR a člen riešiteľského kolektívu APVV JUDr. Ivan Rumana.

 

 

Kategória: