Dôležité odkazy na webstránky:

Návšteva ministra spravodlivosti Chorvátskej republiky dňa 23.3. 2010 Justičnej akadémie SR

 

V rámci oficiálnej návštevy, ktorú prijal na pozvanie ministerky spravodlivosti SR, navštívil dňa 23. marca 2010 pán Ivan Šimonović, minister spravodlivosti Chorvátskej republiky, aj Justičnú akadémiu Slovenskej republiky v jej sídle v Pezinku.

 

Chorvátsku delegáciu na pôde Justičnej akadémie Slovenskej republiky prijal riaditeľ Peter Hulla, spolu s Marekom Števčekom, vedúcim katedry súkromného práva.

 

Na úvod riaditeľ akadémie informoval zahraničných hostí o systéme prípravného a celoživotného vzdelávania sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov na Slovensku. Podrobne vysvetlil legislatívny rámec vzniku a súčasnej pôsobnosti Justičnej akadémie SR, informoval o vnútorných riadiacich aktoch, o kompetenciách najvyššieho orgánu, rady akadémie, ako aj o kompetenciách riaditeľa. V rámci informácie o vzdelávacom procese na Slovensku vyzdvihol regionálne podujatia organizované v sídlach krajských súdov ako aj vyťaženosť Detašovaného pracoviska akadémie v Omšení, kde sa v súčasnom období hľadajú ďalšie legislatívne a ekonomické prostriedky. Ako významnú činnosť akadémie predstavil prípravu a organizovanie odbornej justičnej skúšky, kde po ostatnej novele zákona o akadémii prešla kompetencia voľby skúšobných komisií z Ministerstva spravodlivosti SR na radu akadémie (dosiahol sa tak prvok nezávislosti). Informoval tiež o rozvíjajúcej sa spolupráci medzi akadémiou a stavovskými organizáciami notárov a exekútorov. Taktiež poznamenal, že akadémia počas svojej existencie podpísala viacero bilaterálnych dohôd o spolupráci s partnerskými organizáciami v Európe, úzko spolupracuje najmä s krajinami V4. Taktiež uviedol, že akadémia je členom Európskej justičnej vzdelávacej siete a Lisabonskej siete Rady Európy.

 

Pán minister spravodlivosti Chorvátskej republiky Ivan Šimonović v úvode poďakoval za prijatie a možnosť stretnúť sa s predstaviteľmi Justičnej akadémie. Predstavil systém justičného vzdelávania Chorvátskej republiky, ktorý sa v súčasnosti etabluje, čoho dôsledkom je aj návšteva na Slovensku. Rád by sa inšpiroval viacerými projektmi, ktoré akadémia implementovala v oblasti európskeho práva a preto je v záujme oboch inštitúcii úzko spolupracovať na výmene skúseností v oblasti vzdelávania justičnej obce. Zaujímavosťou je, že inštitúcia zriadená pre účely vzdelávania v Chorvátskej republike je pomerne mladou inštitúciou, zaoberá sa celoživotným vzdelávaním sudcov ale aj dvojročným prípravným vzdelávaním budúcich sudcov. V predchádzajúcom období zabezpečovalo túto činnosť ministerstvo spravodlivosti ale v súčasnosti je chorvátska akadémia nezávislou inštitúciou so samostatným rozpočtom (pre zaujímavosť rozpočet chorvátskej akadémie je trojnásobne väčší ako rozpočet slovenskej akadémie).

V závere obaja predstavitelia vyjadrili presvedčenie a záujem o spoluprácu medzi oboma vzdelávacími inštitúciami a dohodli si výmenu základných interných aktov pre lepšie spoznanie fungovania oboch akadémii. Pri protokolárnej rozlúčke si odovzdali upomienkové dary a pán minister Šimonović napísal odkaz do kroniky akadémie.

 
 

V Pezinku, 23. 03. 2010  
 

Mgr. Katarína Strížová

vedúca kancelárie akadémie

 

 

  

 

 

Kategória: