Dôležité odkazy na webstránky:

Správa z návštevy srbského veľvyslanca uskutočnená dňa 10. júna 2010

     V rámci rozvoja spolupráce Justičnej akadémie Slovenskej republiky na medzinárodnej a vnútroštátnej úrovni sa dňa 10. júna 2010 v sídle akadémie uskutočnilo prvé pracovné stretnutie s riaditeľom akadémie Petrom Hullom a srbským veľvyslancom Dankom Prokićom.

     V úvode rokovania riaditeľ akadémie predstavil 5 ročnú činnosť akadémie, jej úlohy, ciele a najmä plány do budúcnosti. Informoval srbského veľvyslanca o systéme prípravného a celoživotného vzdelávania cieľových skupín akadémie v zmysle zákona, o právach a kompetenciách orgánov akadémie (rady a riaditeľa) ako aj o skúsenostiach s implementáciou projektov z EÚ.

Nosnými témami a priestorom na spoločnú spoluprácu boli predbežné rokovania o možnej spolupráci medzi srbskou a slovenskou justičnou akadémiou. Vzhľadom na skutočnosť, že srbská justičná akadémia je v začiatkoch svojej činnosti a hľadá viacero inšpirácií v krajinách EÚ, vytvára sa priestor pre užšiu spoluprácu a realizáciu viacerých projektov na podporu a dobudovanie srbskej justičnej akadémie.  

     Riaditeľ v závere vyjadril potešenie z návštevy a privítal iniciatívu srbského veľvyslanectva pri nadviazaní kontaktov medzi akadémiami a budúcej úzkej spolupráce. Srbský veľvyslanec pri protokolárnej rozlúčke zapísal krátku správu do kroniky akadémie a dostal od riaditeľa darčeky prezentujúce činnosť akadémie. 

 

V Pezinku, 11. 06. 2010

 

 

 

Zapísala: Mgr. Katarína Strížová

 

fotka  fotka 

fotka

Kategória: