Dôležité odkazy na webstránky:

Študijná cesta Bieloruskej delegácie

V dňoch 19. - 25. septembra 2010 prišla na Slovensko jedenásťčlenná delegácia z Bieloruska. Jej účastníci boli z rôznych bieloruských justičných inštitúcií - Inštitút pre vzdelávanie a kvalifikáciu sudcov, prokurátorov a právnikov pri Bieloruskej štátnej univerzite, Právnická fakulta Bieloruskej štátnej univerzity, Najvyšší súd Bieloruskej republiky, Najvyšší hospodársky súd, Ústavný súd, Generálna prokuratúra a Ministerstvo spravodlivosti Bieloruskej republiky. Delegácia strávila v Justičnej akadémii SR celý deň v stredu, 22. septembra. Akadémia pripravila pre hostí rozsiahly odborný program zahŕňajúci informácie o Justičnej akadémii SR, ktoré prezentoval riaditeľ akadémie, JUDr. Peter Hulla. O prípravnom a celoživotnom vzdelávaní sudcov a prokurátorov prednášal JUDr. Marek Števček, PhD., vedúci katedry súkromného práva, prípravného vzdelávania a spoločensko-vedných disciplín. 

Bieloruskí kolegovia sa živo zaujímali o dianie v odborných kruhoch na Slovensku a vyjadrili svoju spokojnosť a poďakovanie za rozsiahly a informatívny program, ktorý im Justičná akadémia SR pripravila.

 

 fotka

Kategória: