Dôležité odkazy na webstránky:

Poradná rada Európskych sudcov prijala „Magnu chartu Európskych sudcov“

Poradná rada Európskych sudcov (CCJE - Consultative Council of European Judges - vznikla pred 10 rokmi ako poradný výbor Výboru ministrov Rady Európy a zaoberá sa statusovými vecami sudcov (viac na: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/presentation/ccje_en.asp).

 

Magna charta Európskych sudcov bola podpísaná dňa 17. novembra 2010 v Štrasburgu. Európska charta upravujúca status sudcov určuje okrem iného, že akýkoľvek orgán zodpovedný za dohľad nad kvalitou vzdelávania by mal byť nezávislý na exekutíve a zákonodarnej moci. Je dôvodné v súvislosti so spomínaným dokumentom poukázať na skutočnosť rozporu s obsahom niektorých ustanovení navrhovaného zákona č. 385/2000 Z. z. s ustanoveniami (základnými princípmi), ktoré sú zakotvené v charte.

 

 

PrílohaVeľkosť
magna charta európskych sudcov 2010.pdf (AJ)36.42 KB
stanovisko č.4 charta európskych sudcov.pdf (AJ)43.57 KB
Kategória: