Dôležité odkazy na webstránky:

Záverečná tlačová správa z medzinárodnej konferencie "Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike"

     Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike bola hlavnou témou medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 9. - 10. 12. 2010 v detašovanom pracovisku Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení pri príležitosti vyvrcholenia riešenia projektu s názvom „Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike" schváleného zmluvou č. APVV-0745-07 a financovaného pre  Justičnú akadémiu Slovenskej republiky v období 1. septembra 2008 až 31. decembra 2010 Agentúrou na podporu výskumu a vývoja so sídlom v Bratislave.

     Úlohou riešiteľského kolektívu nebolo vyriešiť problém vymožiteľnosti práva ako takej, ich úlohou bolo vymedziť obsah tohto pojmu a pomenovať faktory, ktoré vymožiteľnosť práva ovplyvňujú v reálnom živote v pozitívnom a v negatívnom zmysle. Hlavnými cieľmi stanovenými v rámci projektu boli:

  • definícia a detailný rozbor pojmu „vymožiteľnosť práva",
  • analýza súčasného stavu vymožiteľnosti práva na Slovensku v odvetviach civilného, trestného, správneho a obchodného práva,
  • analýza plynulosti občianskeho súdneho konania a trestného konania,
  • analýza faktorov spôsobujúcich prieťahy v občiansko-súdnom a trestnom konaní,
  • vypracovanie podrobnej štúdie o stave vymožiteľnosti práva na Slovensku,
  • vypracovanie konkrétnych návrhov na odstránenie nedostatkov vymožiteľnosti práva vSR.

     Popri teoretickej časti grantu riešitelia priebežne plnili aj jeho praktickú časť, a to podávaním výkladu de lege lata v záujme uľahčenia práce najmä sudcom, podávaním výkladu de lege ferenda v záujme upozorniť zákonodarcu na potrebu legislatívnych zmien a napokon vzdelávaním sudcov, prokurátorov a čakateľov formou prednáškovej činnosti.

     Konferenciu slávnostne otvorili predseda rady akadémie JUDr. Pavol Toman a riaditeľ akadémie JUDr. Peter Hulla. Prvý deň konferencie bol venovaný vystúpeniam uvedenú problematiku pozvaných hostí, medzi ktorými boli JUDr. Ladislav Tichý, 1. námestník Generálneho prokurátora SR, prof. JUDr. Nadežda Rozenhalová, CSc., dekanka Masarykovej univerzity právnickej fakulty v Brne, JUDr. Jiří Waldhans, PhD. Masarykova univerzita právnickej fakulty v Brne, podpredseda Slovenskej advokátskej komory doc. JUDr. Jozef Olej, CSc., viceprezident Slovenskej komory exekútorov JUDr. Peter Molnár, PhD., viceprezident Notárskej komory SR JUDr. Karol Kovacs a predseda OZ EUROIURIS JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, DEA.

     Prvý deň ukončil prvý z odborných príspevkov, a to za oblasť správneho práva, s ktorým vystúpil JUDr. Ivan Rumana, riešiteľ projektu, predseda senátu Najvyššieho súdu SR.

     Druhý deň konferencie bol venovaný odborným príspevkom z oblasti občianskeho práva. Za oblasť teoretického vymedzenia pojmu vymožiteľnosti práva vystúpil s odborným príspevkom riešiteľ projektu doc. JUDr. Ján Cirák, CSc. vedúci oddelenia občianskeho práva, katedry súkromného práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Za oblasť návrhov na zlepšenie vymožiteľnosti práva v SR vystúpili s odbornými príspevkami riešitelia projektu JUDr. Daniela Švecová predsedníčka senátu Najvyššieho súdu SR a JUDr. Jana Bajánková predsedníčka občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR. Oblasť vymožiteľnosti spotrebiteľského práva predniesol vo svojom odbornom príspevku riešiteľ projektu JUDr. Peter Straka predseda senátu Krajského súdu v Prešove a vymáhateľnosť práva v širšom rozmere - náčrt medzinárodných a európskych súvislostí bola témou odborného príspevku riešiteľa projektu JUDr. Mareka Števčeka, PhD. vedúceho katedry súkromného práva, prípravného vzdelávania a spoločenskovedných disciplín Justičnej akadémie SR.

     Za oblasť obchodného práva vystúpili riešitelia projektu doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD., podpredseda Krajského súdu v Banskej Bystrici a JUDr. Marian Blaha, podpredseda Okresného súdu v Banskej Bystrici.

     Za oblasť vymožiteľnosti práva z hľadiska trestného práva vystúpili s odbornými príspevkami riešitelia projektu doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. zástupca riaditeľa trestného odboru Generálnej prokuratúry SR, člen rady Justičnej akadémie SR a JUDr. Pavol Toman, predseda rady Justičnej akadémie SR, predseda senátu Najvyššieho súdu SR.

     Samotná konferencia bola vyvrcholením projektovej úlohy v podobe záverečnej štúdie, ktorá bude publikovaná a vydaná v Justičnou akadémiou SR z vyššie uvedenej problematiky.

Kategória: