Dôležité odkazy na webstránky:

5. medzinárodná konferencia o justičnom vzdelávaní, Bordeaux

            V dňoch 31. októbra - 3. novembra 2011 sa riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky JUDr. Peter Hulla a sudkyňa Okresného súdu Bratislava V Mgr. Anna Križáková zúčastnili „5. medzinárodnej konferencie o justičnom vzdelávaní"  v rámci Európskej Únie v Bordeaux, ktorú organizovala Medzinárodná organizácia pre justičné vzdelávanie v spolupráci s Francúzskou národnou školou súdnictva.

            Účelom tejto pracovnej cesty bolo nadviazanie kontaktu so zahraničnými sudcami a riadiacimi pracovníkmi justičných vzdelávacích inštitúcií s perspektívou rozvíjania medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti a nadobudnutie nových poznatkov v oblasti justičného vzdelávania.

            Poznatky získané na konferencii budú prínosom z hľadiska rozšírenia znalostí v riešenej problematike, najmä z hľadiska komparatistiky viacerých tak európskych ako aj svetových justičných vzdelávacích systémov a zároveň budú vzhľadom na možnosť ich aplikácie aj v našich domácich podmienkach použité  pri realizácii Koncepcie vzdelávania Justičnej akadémie Slovenskej republiky a zapracované do návrhov obsahovej náplne vzdelávania sudcov, prokurátorov, súdnych úradníkov a právnych čakateľov prokuratúry v Slovenskej republike.

Kategória: