Dôležité odkazy na webstránky:

Európsky platobný rozkaz

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006 , ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze; Úradný vestník L 399 , 30/12/2006 S. 0001 - 0032