Dôležité odkazy na webstránky:

Medzinárodný seminár krajín V4 a Chorvátskej republiky

     Krajiny Vyšehradskej štvorky a Chorvátskej republiky na základe podpísaného Partnerského protokolu o spolupráci zorganizovali v dňoch 13. - 14. marca 2012 v Detašovanom pracovisku akadémie v Omšení vzdelávacie podujatie s názvom „Profesionálna etika sudcu a prokurátora". Medzinárodný seminár bol určený pre funkcionárov súdov a prokuratúr s cieľom oboznámiť sa s problematikou etických kódexov zúčastnených krajín ako aj vytvoriť odborné fórum pre diskusiu a definovanie návrhov na prípadné legislatívne úpravy v tejto oblasti.

     Odborníci z Českej republiky a zahraniční hostia z Francúzska a Rakúska boli garantmi dvojdňového podujatia.

     Na vzdelávacom podujatí vystúpil aj predseda Najvyššieho kasačného súdu Bulharskej republiky profesor Lasar Gruev, ktorý ako vedúci zahraničnej delegácie oboznámil prítomných s justičným systémom a etickým kódexom v Bulharsku.

     Domáci a zahraniční účastníci sa zhodli na tom, že téma podujatia je veľmi dôležitá a je potrebné sa problematike profesionálnej etiky venovať systematicky či už formou podobných vzdelávacích podujatí alebo formou odborných diskusných fór.

     Vystúpenia rečníkov spolu s relevantnými materiálmi k téme podujatia budú uverejnené na internetovej stránke akadémie.

 

Kategória: