Dôležité odkazy na webstránky:

Druhý ročník medzinárodnej konferencie „Československé právnické dni“.

     V dňoch 30. - 31. mája 2012 sa v  Detašovanom pracovisku Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení uskutočnil druhý ročník medzinárodnej konferencie „Československé právnické dni", ktorú usporiadala Justičná akadémia Slovenskej republiky v spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovej univerzity v Brne.

     Konferencia bola ďalšou zo spoločných vzdelávacích aktivít medzi uvedenými inštitúciami, ktoré sa uskutočňujú na základe Rámcovej dohody o spolupráci podpísanej dňa 30. novembra 2009.

     Druhý ročník konferencie bol venovaný aktuálnej téme „Dokazovanie v civilnom a trestnom konaní". S odbornými príspevkami vystúpili uznávané autority ako zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Francúzskej republiky a Rakúskej republiky, tak aj z radov justičného a vysokoškolského prostredia a zástupcovia profesijných právnických komôr. Mnohí z nich sú súčastne externými členmi pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky.

     Prvoradou úlohou Justičnej akadémie Slovenskej republiky je podpora vedecko-odbornej činnosti, ktorá má napomôcť ku skvalitňovaniu vzdelávacieho procesu a preto by chcela aj prostredníctvom týchto konferencií zaviesť tradíciu odbornej spolupráce nielen na úrovni súdov a prokuratúr, ale aj v rámci širokej právnickej obce tak doma ako aj v zahraničí.

     Pozvanie na konferenciu prijali podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Milan Ľalík, prvý námestník Generálneho prokurátora vo funkcii generálneho prokurátora Ladislav Tichý a predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky Róbert Madej, ďalej zástupcovia súdov a prokuratúr Slovenskej republiky a Českej republiky, právnických fakúlt Slovenskej republiky a Českej republiky, Justičnej akadémie Českej republiky a profesijných komôr Slovenskej republiky.

     Výstupom konferencie bude odborná publikácia, určená pre justičnú a širokú právnickú verejnosť, ktorá bude zverejnená aj na portáli Justičnej akadémie Slovenskej republiky.

 

spoločné foto

Kategória: