Dôležité odkazy na webstránky:

Justičná akadémia bude spolupracovať s Právnickou fakultou Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach

     Riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky JUDr. Peter Hulla a dekanka Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc. podpísali dňa 21. júna  2012 v Košiciach dohodu o spolupráci oboch inštitúcií. Slávnostného podpisu dohody sa zúčastnili aj členovia Rady akadémie.

     Spolupráca sa bude týkať najmä organizovania a zabezpečovania vzdelávania taktiež doškoľovania právnickej a justičnej obce v Justičnej akadémii Slovenskej republiky ako aj rozvíjania spoločných aktivít, ktorými budú napĺňať svoje celospoločenské úlohy.

     V rámci podpísanej dohody bude Justičná akadémia Slovenskej republiky a Právnická fakulta spolupracovať pri organizovaní spoločných konferencií a seminárov na aktuálne témy za účasti významných odborníkov aj zo zahraničia. Obidve inštitúcie sa tiež zamerajú na vyhodnotenie možnej spolupráce v oblasti grantovej podpory spoločných projektov financovaných Európskou úniou.

     Justičná akadémia Slovenskej republiky v minulosti už podpísala dohodu o spolupráci s Notárskou komorou Slovenskej republiky, so Slovenskou komorou exekútorov, so Slovenskou advokátskou komorou a viacerými Právnickými fakultami v Slovenskej a Českej republike.

 

 

Kategória: