Dôležité odkazy na webstránky:

Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu

Uplatňovanie autorských práv v informačnej spoločnosti - celý článok

Zdroj: článok bol publikovaný v EPI 17.10.2008 a na stránke  www.zakon.sk 

Autori: doc. JUDr. Daniela Gregušová, CSc.; JUDr. Ing. Miroslav Chlipala; JUDr. Boris Susko, PhD.

Anotácia: Právna ochrana počítačových programov, ktoré sú výsledkom tvorivej duševnej činnosti autorov - programátorov, vychádza predovšetkým z autorského práva. Príspevok analyzuje ochranu autorských práv so zameraním na autorské diela v elektronickej podobe v podmienkach Slovenskej republiky.


 

Aj vy sa môžete podieľať na skvalitňovaní obsahu portálu slovenskej justície!

Táto stránka bude priebežne doplňovaná aj o Vami zaslané príspevky (súvisiace právne predpisy, rozhodnutia, komentáre, články, odkazy na tematické webové stránky a pod.), ktoré môžete zaslať na e-mailovú adresu noveprispevky@ja-sr.sk s uvedením pojmu/pojmov vo vecnom registri, ku ktorému/ktorým má byť nový príspevok pripojený.

Rozhodnutia a iné právne akty, ktoré nám zašlete, budú pred ich umiestnením na príslušnú webovú stránku anonymizované.