Dôležité odkazy na webstránky:

Oznamy Justičnej akadémie Slovenskej republiky


Rada

Justičnej akadémie Slovenskej republiky

 

 

podľa § 7 písm. a), b) zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. I „Zásad výberového konania na funkciu riaditeľa a zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky"

 

 

vyhlasuje

 

 

výberové konanie

na funkciu zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky.

 

 

Prihlášku do výberového konania spolu s písomnosťami a dokladmi (uvedené v článku III. „Zásad výberového konania na funkciu riaditeľa a zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky") predloží uchádzač Rade Justičnej akadémie Slovenskej republiky do 15. októbra 2020 do 12,00 hod., tak aby v tento deň bola doručená na adresu Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Obálku s prihláškou a ďalšími písomnosťami je potrebné označiť heslom „VK - Justičná akadémia".

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 29. októbra 2020 a 10,00 hod. v budove Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok.

 

V prílohe pripájame „Zásady výberového konania na funkciu riaditeľa a zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky".

 

V Pezinku dňa 02. júna 2020

 

JUDr. Jana Bajánková, v.r.

        predsedníčka rady

Justičnej akadémie Slovenskej republiky

 

Príloha: Zásady výberového konania na funkciu riaditeľa a zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky