Dôležité odkazy na webstránky:

Odborná justičná skúška

Cieľom odbornej justičnej skúšky (ďalej len "OJS"), ktorú vykonáva Justičná akadémia Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 548/2003 Z. z."), je overiť vedomosti a odborné predpoklady justičných čakateľov potrebných na výkon funkcie sudcu a právnych čakateľov prokuratúry potrebné na výkon funkcie prokurátora.

 

OJS upravujú ustanovenia § 12, § 13, §14 a §14a zákona č. 548/2003 Z. z.

 

Na vykonanie OJS vyššieho súdneho úradníka a asistenta prokurátora sa vzťahujú ustanovania odsekov 1 až 3 a § 12 odsek 1 až 5 zákona č. 548/2003 Z. z.; ak ide o poradcu sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky, vykonáva právomoci spojené s návrhom na vykonanie skúšky, opravnej skúšky a ďalšej opravnej skúšky a s odovzdaním osvedčenia o vykonaní skúšky predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky.

 

Návrh na vykonanie OJS justičným čakateľom predkladá Justičnej akadémii Slovenskej republiky minister spravodlivosti Slovenskej republiky. K návrhu priloží aj záverečné hodnotenie justičného čakateľa vypracované predsedom príslušného krajského súdu.

Návrh na vykonanie OJS vyššieho súdneho úradníka predkladá Justičnej akadémii Slovenskej republiky minister spravodlivosti Slovenskej republiky na základe doručenej písomnej žiadosti vyššieho súdneho úradníka doloženej hodnotením predsedu príslušného krajského súdu a potvrdením odbornej praxe.

Vyšší súdny úradník si môže podať žiadosť o vykonanie OJS, ak splní zákonom stanovené podmienky:
● musí nepretržite vykonávať prácu úradníka 3 roky a dosiahnuť 30 rokov veku života,
● zaslať písomnú žiadosť na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Návrh na vykonanie OJS právnym čakateľom prokuratúry predkladá Justičnej akadémii Slovenskej republiky generálny prokurátor. K návrhu priloží aj záverečné hodnotenie právneho čakateľa.

Právny čakateľ musí splniť podmienky stanovené v osobitnom predpise (zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch v znení neskorších predpisoch):
● prípravná prax právneho čakateľa je trojročná,
● o predĺžení alebo skrátení prípravnej praxe môže rozhodnúť generálny prokurátor, prípravná prax však nesmie byť kratšia ako 18 mesiacov, na skrátenie prípravnej praxe je potrebný súhlas rady prokurátorov.