Dôležité odkazy na webstránky:

WEB stránky užitočné pre právnikov - všetky stránky v abecednom poradí

A  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  V  W  Z  Ž

 


A

Akadémia finančného vzdelávania - úvodná stránka

Aproximácia práva (odbor Úradu vlády SR) - úvodná stránka

Asociácia európskych univerzít (EUA) - úvodná stránka

 

Ambasády a veľvyslanectvá:


späť na začiatok

B

BANSKÁ BYSTRICA (webová stránka mesta Banská Bystrica) - úvodná stránka

Banskobystrický samosprávny kraj - úvodná stránka

Bezplatné právne poradenstvo: MSSR / EUROJUS / WEBPRÁVNIK / EPI

 

BRATISLAVA hlavné mesto SR:

 

Bratislavský samosprávny kraj - úvodná stránka

Bulletin advokácie (odborný časopis vydávaný SAK)


späť na začiatok

C

Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie:

 

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže:

 

Centrum vedecko-technických informácií:

 

CITES (stránky slovenské i zo sveta k problematike Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, tzv. Washingtonský dohovor, publ. pod č. 572/1992 Zb. - text dohovoru).

 

COLNÁ SPRÁVA SR:

 

ČESKÁ REPUBLIKA:

 

Civilné kódexy vybraných štátov svetaprehľad + linky na texty civilných kódexov


späť na začiatok

D

Daňové riaditeľstvo SR - portál daňovej správy

 

Daňoví poradcovia:

 

Duševné vlastníctvo:

 


 

späť na začiatok

E

ECB (Európska centrálna banka) - úvodná stránka / kurzový lístok

EEC (Európske vzdelávacie centrum) - úvodná stránka

EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja (stránka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

EJN - pozri Európska justičná sieť v občianskych a obchodných veciach, resp. v trestných veciach

EJTN (Európska sieť justičného vzdelávania) - úvodná stránka

ELSA (Európska asociácia študentov púráva - The European Law Students´ Association) - úvodná stránka

ENISA (Európska agentúra pre sieťovú a informačnú bezpečnosť - European Network and Information Security Agency) - úvodná stránka / linky (anglický jazyk)

 

ENVIRO WEB-links:

 

EPI.SK - úvodná stránka

 

ERA (Europäische Rechtsakademie) Európska akadémia práva - úvodná stránka:

EPSO (European Personnel Selection Office) - úvodná stránka

ESF - Európsky sociálny fond (stránka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny)

EUROJUST (The European Union´s Judicial Cooperation Unit) - úvodná stránka

EUROPOL - úvodná stránka / právne predpisy / užitočné linky

 

EURÓPSKA JUSTIČNÁ SIEŤ v občianskych a obchodných veciach (EJN):

 

EURÓPSKA JUSTIČNÁ SIEŤ v trestných veciach (EJN):

 • úvodná stránka
 • základné informácie o EJN
 • brožúra o EJN (SK)
 • kontaktné body EJN (vyžaduje sa prístupové heslo)
 • EAW (základné informácie o právnej úprave EZR na stránkach EJN - anglický jazyk)
 • EAW ATLAS (vyhľadanie dôležitých informácií ku konaniu o EZR)
 • compendium (vytvorenie elektronického dožiadania o právnu pomoc v trestnej veci v slovenskom jazyku)
 • formuláre (formuláre k justičnej spolupráce v trestných veciach v rôznych jazykoch)
 • MLA ATLAS (vyhľadanie dôležitých informácií ku poskytnutiu právnej pomoci v trestných veciach v EÚ)
 • SOLON (slovník právnych pojmov v úradných jazykoch členských štátov EÚ)

 

Európska sieť justičného vzdelávania (EJTN) - úvodná stránka

Európska sieť súdnych rád -  úvodná stránka

Európsky dvor audítorov - úvodná stránka

Európsky ombudsman - úvodná stránka

Európsky patentový úrad - anglicky / nemecky / francúzsky

 

EURÓPSKY SÚD PRE ĽUDSKÉ PRÁVA:

 

Európsky úrad pre boj proti podvodom - OLAF

 

EuroInfo - Všetko o členstve SR v EÚ - úvodná stránka

 

EURÓPSKA ÚNIA:

 

Exekútori a exekútorské úrady - úvodná stránka


späť na začiatok

F 

Finančný spravodajca (na stránkach MF SR)

Fond národného majetku - úvodná stránka

 

FRANCÚZSKA REPUBLIKA:


späť na začiatok

G 

GENERÁLNA PROKURATÚRA SR:


späť na začiatok

H 

Haagská konferencia medzinárodného práva sukromného - úvodná stránka


späť na začiatok

CH

CHORVÁTSKA REPUBLIKA:

 


 

späť na začiatok

I 

IEEP (Institute for European Environmental Policy) - úvodná stránka (Inštitút pre európsku environmentálnu bezpečnosť)

 

Inštitúcie v SR: 

 

Inštitút pre výskum práce a rodiny - úvodná stránka 

ILO - Medzinárodná organizácia práce - úvodná stránka

IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu) v SR - úvodná stránka

 

IURA EDITION - úvodná stránka  / ASPI  /  Právnická literatúra

 


 

späť na začiatok

J

Jiné právo (CZ) - úvodná stránka

Judikatúra súdov členských štátov EÚ v oblasti práva Spoločenstva - databáza judikatúry

Justičná revue - na stránkach MS SR

 

JUSTIČNÁ SPOLUPRÁCA v EÚ v občianskych a obchodných veciach:

 

JUSTIČNÁ SPOLUPRÁCA v EÚ v trestných veciach:

 • Európska justičná sieť v trestných veciach (EJN) - úvodná stránka
  • základné informácie o EJN 
  • brožúra o EJN (SK)
  • kontaktné body EJN (vyžaduje sa prístupové heslo)
  • EAW (informácie o inštitúte európskeho zatýkacieho rozkazu na stránkach EJN - anglický jazyk)
  • EAW ATLAS (vyhľadanie dôležitých informácií ku konaniu o EZR)
  • compendium (vytvorenie elektronického dožiadania o právnu pomoc v trestnej veci v slovenskom jazyku)
  • formuláre (formuláre k justičnej spolupráci v trestných veciach v rôznych jazykoch)
  • MLA ATLAS (vyhľadanie dôležitých informácií ku poskytnutiu právnej pomoci v trestných veciach v EÚ)
  • MLA 2000 (signatári dohovoru o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach; výhrady a vyhlásenia

 


 

späť na začiatok

K

Katastrálny portál - úvodná stránka

Komora daňových poradcov - úvodná stránka

Konfederácia odborových zväzov - úvodná stránka

Konkurz a reštrukturalizácia (na stránkach MS SR)

KOŠICE (webová stránka mesta Košice) - úvodná stránka

Košický samosprávny kraj - úvodná stránka

Krajský súd v Bratislave (intranet) - úvodná stránka

 

Kriminológia vo svete:


späť na začiatok

L 

Lisabonská zmluva - text EUR-lex 

LITA - autorská spoločnosť - úvodná stránka

 


 

späť na začiatok

M 

MAĎARSKÁ REPUBLIKA:

 

MAPY (s vyhľadávaním a plánovaním trasy cesty):

MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés - Európsky sudcovuia a prokurátori za demokraciu a slobodu) - úvodná stránka / odkazy na inštitúcie / odkazy na partnerov

 

Medzinárodné dohovory platné pre SR: 

 

Medzinárodná organizácia práce (ILO) - úvodná stránka

 

Medzinárodná organizácia pre migráciu v SR (IOM) - úvodná stránka

 

Medzinárodné stredisko pre riešenie investičných sporov - International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) - úvodná stránka

 

MEDZINÁRODNÉ SÚDY:

 

 

Mestá SR a ich webové stránky - úvodná stránka

 

 

MINISTERSTVÁ Slovenskej republiky:


späť na začiatok

N 

Najvyšší kontrolný úrad - úvodná stránka

 

NAJVYŠŠÍ SÚD SR:

  

Najvyššie štátne zastupiteľstvo ČR - úvodná stránka

Národná banka Slovenska:

 

NÁRODNÁ RADA SR:

 

Národný bezpečnostný úrad - úvodná stránka

Národný inšpektorát práce - úvodná stránka

NATO - úvodná stránka

NITRA (webová stránka mesta Nitra) - úvodná stránka

Nitriansky samosprávny kraj - úvodná stránka

 

Notárska komora SR:

 

Notárska komora ČR - úvodná stránka 

 


 

späť na začiatok

O 

Obchodný register - vyhľadávanie v databáze registra

 

Ochrana spotrebiteľa:

 

OECD - Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj - úvodná stránka

 

OLAF - Európsky úrad pre boj proti podvodom SK

Organizácia pre ochranu svetového duševného vlastníctva (WIPO) - úvodná stránka

 

ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV:

 

OZIS - Ochranné združenie interpretov Slovenska - úvodná stránka


späť na začiatok

P 

Poradca podnikateľa, spol. s r.o. - úvodná stránka 

Právnická fakulta Univerzity Mateja Belu v Banskej Bystrici - úvodná stránka

PREŠOV (webová stránka mesta Prešov) - úvodná stránka

Prešovský samosprávny kraj - úvodná stránka

Prezident SR - úvodná stránka

 

Prokuratúry a štátne zastupiteľstvá vo svete:

 

PON - Pomoc obetiam násilia - úvodná stránka

Pomoc deťom v kríze - OZ Náruč  - úvodná stránka

 

POTUGALSKÁ REPUBLIKA:

 

Protimonopolný úrad - úvodná stránka

PSČ - vyhľadávanie (podľa mesta/obce, ulice alebo PSČ)


späť na začiatok

R 

RADA Európskej únie - úvodná stránka 

RADA Európskej únie - spolupráca v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí:

 

RADA EURÓPY:

 

RAKÚSKA REPUBLIKA:

 

Republiková únia zamestnávateľov - úvodná stránka


späť na začiatok

S 

SAK - Slovenská advokátska komora - úvodná stránka

 

SAPA - Slovenská asociácia producentov v audiovízii - úvodná stránka 

Slovenská akadémia vied - úvodná stránka

 

Slovenská energetická agentúra - úvodná stránka

 

Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) - úvodná stránka

 

Slovenská komora exekútorov - úvodná stránka

Slovenská komora patentových zástupcov - úvodná stránka

Slovenská obchodná inšpekcia - úvodná stránka

Slovenský metrologický ústav - úvodná stránka

Slovenský poľovnícky zväz - úvodná stránka

Slovenská pošta - úvodná stránka

Slovenský olympijský výbor - úvodná stránka

Slovenský rybársky zväz - úvodná stránka

 

Slovenský ústav technickej normalizácie - úvodná stránka

SLOVGRAM - nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov - úvodná stránka

 

SLOVINSKÁ REPUBLIKA:

 

Sociálna poisťovňa - úvodná stránka 

 

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ:

The White House (Biely dom) - úvodná stránka

Portál verejnej správy - úvodná stránka

FBI (Federal Bureau of Investigation - Federálny úrad pre vyšetrovanie) - úvodná stránka

CIA (The Central Intelligence Agency - Centrálna spravodajská služba USA) - úvodná stránka

 

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO:

 

Spoločná zdravotná poisťovňa - úvodná stránka

Správa štátnych hmotných rezerv - úvodná stránka 

 

SPRAVODAJSTVO:

 

Stály rozhodcovský súd v Bratislave - úvodná stránka

 

SÚDNY DVOR Európskych spoločenstiev:

 

SÚDNA RADA SR:

 

Svetová banka (The World Bank) - úvodná stránka

 • do skupiny Svetovej banky patria nasledujúce inštitúcie:

  • Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj - International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) - úvodná stránka
  • Medzinárodné združenie pre rozvoj - International Development Association (IDA) - úvodná stránka 
  • Medzinárodná finančná korporácia - International Finance Corporation (IFC) - úvodná stránka
  • Mnohostranná agentúra pre investičné záruky - Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) - úvodná stránka
  • Medzinárodné centrum pre riešenie investičných sporov - International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) - úvodná stránka

späť na začiatok

Š

Štatistický úrad SR - úvodná stránka

Štátna ochrana prírody - úvodná stránka

Štátna veterinárna a potravinová správa SR - úvodná stránka

 

ŠVAJČIARSKA KONFEDERÁCIA:

 


 

späť na začiatok

T

Telekomunikačný úrad SR - úvodná stránka

TRENČÍN (webová stránka mesta Trenčín) - úvodná stránka

Trenčiansky samosprávny kraj - úvodná stránka

 

TRESTNÉ KÓDEXY vybraných štátov sveta - prehľad 1 (pramene TP) /  prehľad 2 (Buffalo Law Center) + linky k textom Trestných kódexov vybraných štátov

 

TRNAVA (webová stránka mesta Trnava) - úvodná stránka

Trnavský samosprávny kraj - úvodná stránka


späť na začiatok

U

UNCITRAL - Komisia OSN o medzinárodnom obchodnom práve:

 

 

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural OrganizationOrganizácia OSN pre výchovu, vedu a kultúru)

 

Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) -  úvodná stránka 

 

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR - úvodná stránka

Úrad jadrového dozoru SR - úvodná stránka

 

Úrad na ochranu osobných údajov - úvodná stránka

 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR - úvodná stránka

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) - úvodná stránka

Úrad pre verejné obstarávanie SR - úvodná stránka

Úrad priemyselného vlastníctva SR - úvodná stránka

 

ÚRAD VLÁDY SR - úvodná stránka

 

Ústav pamäti národa - úvodná stránka

 

ÚSTAVNÝ SÚD Slovenskej republiky:

 

ÚSTAVNÝ SÚD Českej republiky - úvodná stránka

 

ÚSTAVNÉ SÚDY štátov sveta - prehľad + linky

ÚSTAVY rôznych štátov sveta (Kanada, Mexiko, USA, Francúzsko, Rusko, Írsko, Japonsko, Slovensko, Austrália) - texty v anglickom jazyku 

 

Ústav súdneho inžinierstva v Žiline - úvodná stránka

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny - úvodná stránka

Ústredný portál verejnej správy - úvodná stránka  


späť na začiatok 

V

Verejná správa - Ústredný portál verejnej správy - úvodná stránka

Verejný ochranca práv - úvodná stránka

 

VLÁDA SR (Úrad vlády SR):

 

Všeobecná zdravotná poisťovňa - úvodná stránka

Vybrané zákonodárstvo európskych krajín - Cornell University Law School (anglický jazyk)

 

VYDAVATEĽSTVÁ právnickej literatúry:


späť na začiatok  

W

WEBprávnik - portál bezplatných právnych informácií

 

WIPO - Organizácia pre ochranu svetového duševného vlastníctva:


späť na začiatok

Z

Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky - v cudzine

 

Zbor väzenskej a justičnej stráže:

 

ZDRAVIE.sk - úvodná stránka

Združenie slovenských spotrebiteľov - úvodná stránka

Združenie sudcov Slovenska - úvodná stránka

Zoznam inštitúcií v SR - abecednýstromová štruktúra

Zoznam obcí v SR - vyhľadávanie


späť na začiatok

Ž

Železnice SR - úvodná stránka / vyhľadanie spojenia

Železničná polícia - úvodná stránka

ŽILINA (webová stránka mesta Žilina) - úvodná stránka

Žilinský samosprávny kraj - úvodná stránka

Živnostenský register SR - úvodná stránka


Elektronická verejná správa - nový internetový portál: http://www.egov.sk/