Dôležité odkazy na webstránky:

Abecedné hľadanie pojmov a informácií pripojených k jednotlivým pojmom

Abecedné vyhľadávanie vo vecnom registri právnych pojmov a oblastí súvisiacich s právom.

Hľadaný pojem / oblasť zvolíte kliknutím myšou na príslušné začiatočné písmeno hľadaného objektu.

Napr. ak hľadáte právne relevantné informácie k pojmu "psychotropné látky" zvoľte (kliknite myšou na) v navigačnom menu A - Z na písmeno P (aktivný navigačný link) a potom medzi pojmami začínajúcimi písmenom "P" (pojmy sú zoradené abecedne) vyhľadajte pojem "psychotrópne látky".
Keď si potom myšou kliknete na pojem "psychotropné látky", otvorí sa Vám statická stránka (ak už bola vytvorená) obsahujúca najmä články, informácie, stanoviská, rozhodnutia a internetové odkazy na iné stránky obsahujúce dôležité informácie právneho charkteru súvisiace s pojmom "psychotropné látky".
To, či k príslušnému pojmu vecného registra už bola vytvorená statická stránka spoznáte tak, že takýto pojem sa zobrazuje podčiarknutým fialovým textom.

 

NAVIGAČNÉ MENU A - Z:

 

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 


A

Daň z pridanej hodnoty

Daňové a poplatkové právo

Daňové orgány

Devízové hospodárstvo

Diplomatické a konzulárne právo

Diplomatické osoby

Diplomatické výsady a imunity

Diplomatické vzťahy

Disciplinárna (kárna) zodpovednosť

Divadlo

Dizajn

Doba neslobody

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Dohovory

 • Prumský dohovor (policajná a justičná spolupráca v EÚ v trestných veciach)

Dokumentácia projektová a rozpočtová

Dokumentačná činnosť

Domový majetok

Doprava, dopravné prostriedky a zariadenia

Doručovanie písomností v EÚ

Dovolenka na zotavenie

Dôchodkové zabezpečenie

Drahé kovy a drahokamy

Dražby mimo exekúcie

Družstevné organizácie

Drogy - pozri tiež Psychotropné látky

Držanie psov

Duševné vlastníctvo

Dokazovanie v civilných veciach

Dovolené riziko

Výkon dôkazu v EÚ a v iných štátoch sveta odkaz

 

E

ECDL certifikát (tzv. vodičák na počítač)

Elektrická energia, elektrické prístroje a zariadenia

Elektronické komunikácie

Elektronický podpis a certifikácia

Energetika

Environmentálna značka

Estrády, artistické produkcie, ľudová zábava

Európska únia

Európske spoločenstvá

Európsky dôkazný príkaz

Európsky platobný rozkaz

Európsky zatýkací rozkaz

Evidencia nehnuteľností (pôdy)

Evidencia obyvateľstva

Exekúcie, výkon rozhodnutí

Exekučné konanie

 

F

Federálne ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy ČSFR, Najvyšší súd ČSFR (zriadené)

Federálne zhromaždenie

Federatívne usporiadanie ČSFR

Film

Financie, finančné právo

Financovanie a finančné hospodárenie

Finančná kontrola

Finančné orgány

Finančný príspevok

Fond národného majetku

Fondy

 

G

Garančný fond

Genetické technológie a geneticky modifikované organizmy

Genocída

Geodézia a kartografia

Geológia

Geologické práce

 

H

Hmotná núdza

Hodnota majetku

Horská záchranná služba

Hospodárska integrácia

Hospodárska správa lesov

Hospodárska súťaž

Hospodárske záväzky

Hospodárske, sociálne a kultúrne práva

Hospodárstvo a hospodárenie

Hudba – hudobníci

Humanitárna a charitatívna činnosť

Hygiena

 

CH

Chalupy, chaty a rekreačné domčeky

Chemické látky

Chovateľstvo

Chránená osoba

 

I

Identifikácia osôb

Informácie, informačné a bezpečnostné systémy

Informačná a bezpečnostná služba

Informačné systémy a sprístupnenie informácií

Informačno-technické prostriedky

Inšpekcia, inšpektoráty

Inštitúcie vykonávajúce poistenie

Inštitúty finančného práva

Integračné smernice

Integrovaný záchranný systém

Internet

Investičné služby

Investovanie

 

J

Jadrová energia, materiály a zariadenia, rádioaktivita

Jednoduché účtovníctvo

Jedy, narkotiká, toxikománia

 

K

Kancelária prezidenta republiky

Kárna zodpovednosť

Kataster nehnuteľností

Kategorizácia odpadov

Knižnice

Kolektívna bezpečnosť

Kolektívne investovanie

Kolektívne vyjednávanie

Kolektívne zmluvy a dohody

Kolkové známky

Kombinovaná doprava

Komerčné poistenie

Komerční právnici

Komory

Komunikácie (pozemné)

Konanie pred notárom

Konanie vo veciach sociálneho zabezpečenia

Koncepcia územného rozvoja

Konkurz a vyrovnanie

Kontrolná činnosť (vrátane dohľadu, dozoru a inšpekcie)

Kontrolné orgány

Krajná núdza

Krajské, okresné a obvodné úrady

Kultúra

 

L

Legalizácia príjmov z trestnej činnosti

Legislatíva

Lekári, zdravotnícki zamestnanci

Lekárne, liečivá

Lekárske komory

Lesný fond

Lesy a lesné hospodárstvo

Letectvo

Lieh

Lotérie a iné podobné hry

Ľudské práva

 

M

Majetkové práva

Majetkové sankcie

Majetok štátu

Materské školstvo

Matica slovenská

Matrika

Medzinárodné obchodné právo

Medzinárodné orgány a organizácie

Medzinárodné platobné a úverové právo

Medzinárodné pracovné právo

Medzinárodné právo a medzinárodné vzťahy

Medzinárodné právo súkromné a procesné

Medzinárodné právo verejné

Medzinárodné procesné právo

Medzinárodné trestné právo

Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory a iné dokumenty

Medzinárodnoprávna ochrana duševného vlastníctva

Medzinárodný mier a bezpečnosť

Mena a peňažný obeh

Meno a priezvisko

Menové a devízové právo

Metrológia

Metrológia a skúšobníctvo

Mierové misie

Miestna samospráva

Miestna štátna správa

Miestne dane a poplatky

Milan Rastislav Štefánik

Mimoškolská výchova

Ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy

Ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy Českej republiky, Najvyšší súd ČR (zriadenie)

Ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky, Najvyšší súd SR (zriadenie)

Mládež (mladiství)

Morské právo

Motorové vozidlá a vodiči

Múzeá a galérie

Mzdy (platy, odmeny) a náhrada mzdy

 

N

Nábor a rozmiestňovanie pracovníkov

Nadácie a neziskové organizácie

Náhrada škody

Náhradná starostlivosť

Náhrady v pracovnom práve

Najvyšší kontrolný úrad

Nakladanie s odpadmi

Nálezy Ústavného súdu ČSFR

Námorná doprava

Národná poisťovňa

Národná rada

Národné hospodárstvo

Národné výbory

Národnosti

Národnostné menšiny

Národný bezpečnostný úrad

Národný majetok

Naturálie

Nebezpečné zoskupenie

Nebytové priestory

Nehnuteľnosti

Nekalá súťaž

Nemocenské a úrazové poistenie a zabezpečenie

Neperiodické publikácie

Nepríčetnosť

Nezávislosť justície

Nezlučiteľnosť funkcií a rozpor záujmov

Normy (technické)

Normalizácia a typizácia

Notári

Nutná obrana

 

O

Obaly

Obce a orgány územnej samosprávy

Občianske a politické práva

Občianske právo – hmotné

Občianske právo – procesné

Občianske preukazy

Občianske súdne konanie

Obchod vnútorný

Obchod zahraničný

Obchodná spolupráca a pomoc

Obchodné právo

Obchodné reťazce

Obchodné spoločnosti a podnikanie

Obchodnozáväzkové vzťahy

Obchodný register a register listín

Obchodný vestník

Obchodovanie

Obrana a bezpečnosť štátu

Obyvateľstvo a občianstvo

Odborné školy

Odbory

Odpadové hospodárstvo

Odvody

Ochrana lesov

Ochrana osobných údajov

Ochrana práv občana

Ochrana prírody, rastlín a zvierat

Ochrana spotrebiteľa

Ochrana svedka

Ochrana štátnych hraníc

Ochrana údajov, ochrana osobných údajov

Ochrana verejného poriadku

Ochrana zdravých životných podmienok

Ochrana životného prostredia

Okolnosti

 • poľahčujúce
 • priťažujúce

Okresné a obvodné úrady

Oprávnené použitie zbrane

Orgány inšpekcie

Orgány miestnej štátnej správy

Orgány ochrany práva

Orgány územnej samosprávy

Orgány verejnej moci

Osobitné pracovné podmienky a požiadavky

Osobné a cestovné doklady

Osvedčovanie listín a podpisov

Ovzdušie a ozónová vrstva Zeme

 

P

Palivá a mazivá

Pamäť národa

Pamiatky

Penále

Peňažné organizácie

Peňažníctvo

Penológia

Penzijné pripoistenie so štátnym príspevkom

Periodické publikácie

Personalistika

Pestovateľstvo

Pestúnska starostlivosť

Petičné právo

Plánovité riadenie národného hospodárstva

Platobná bilancia

Platobné vzťahy

Platobný a zúčtovací styk

Plavba

Plynárenstvo

Podnikové hospodárstvo

Podnikový register

Podpora pri narodení dieťaťa, peňažná pomoc v materstve a štátny príspevok mladým manželom

Podvojné účtovníctvo

Pochovávanie – pohrebné

Poistenie a ochrana vkladov

Poistenie v nezamestnanosti

Poistenie v občianskom práve

Poisťovníctvo

Pokuty

Polícia

Politické strany a hnutia

Politickí väzni

Poľnohospodárske subjekty

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo

Poľovníctvo

Poplatky

Posunková reč

Pošty

Potraviny

Povinnosť mlčanlivosti a ochrana údajov

Pozemkové úrady

Pozemné komunikácie

Požiarna ochrana

Pôda (pozemky)

Pôžičky

Práca vo verejnom záujme

Pracovná disciplína

Pracovníci v lesníctve

Pracovníci vo vodnom hospodárstve

Pracovnoprávne vzťahy

Pracovný čas

Pracovný pomer

Právny styk s cudzinou

Právo Európskej únie

Právo Európskej únie – Integračné smernice

Právo na súdnu ochranu

Premlčanie trestného stíhania

Premlčanie, zánik nároku alebo práva

Preukaz totožnosti

Prevencia a posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Prezident

Prezident ČSFR

Prezident ČSSR

Prídavky na deti

Priemysel

Priemyselné práva

Priemyselné vlastníctvo

Priestupkové konanie

Priestupky

Priestupky a správne delikty

Príroda a krajina

Prírodné zdroje

Príspevkové organizácie a rozpočtové organizácie

Privatizácia

Prokuratúra

Prümský dohovor (nástroj policajnej a justičnej spolupráce v EÚ v trestných veciach)

Psychotropné látky

 

Q

 

R

Rámcové rozhodnutie

Rastlinolekárska starostlivosť

Rastlinstvo

Referendum

Register trestov

Regres

Regulované ceny

Rehabilitácia

Reklama

Reštitúcia

Retransmisia

Revitalizácia

Revolučné odborové hnutie

Riadenie a plánovanie výroby

Riadenie práce

Riešenie sporov, sankcie

Rodičia a deti

Rodičovský príspevok

Rodinné právo

Rodinný dom

Rodné číslo

Rokovacie poriadky

Ropa a ropné výrobky

Rozhlas, televízia a audiovízia

Rozhodcovia a mediátori

Rozhodcovské konanie

Rozpočet

Rozpočtové a príspevkové organizácie

Rozpočtové právo

Rozvoj informačných systémov

Rybárstvo

 

S

Samospráva

Samosprávny kraj

Sankcie:

 • tresty za trestný čin
 • postih za priestupok
 • postih za iný správny delikt
 • ochranné opatrenia

Sieťové odvetvia

Skúšanie a označovanie výrobkov

Slobodný prístup k informáciám

Slovenská informačná služba

Služby

Služby spojené s užívaním bytov

Služobný pomer

Smrť

Sociálna poisťovňa

Sociálna politika, sociálne, zdravotné a dôchodkové zabezpečenie

Sociálna pomoc

Sociálna starostlivosť

Sociálne dávky

Sociálne minimum

Sociálne poistenie

Sociálne zabezpečenie (dôchodkové poistenie)

Sociálne zákonodarstvo v rodinnom práve

Sociálno-ekonomické informácie

Sociálnoprávna ochrana detí

Spotrebné dane

Spôsobilosť na výkon niektorých povolaní a činností

Správa a organizácia súdnictva

Správa a privatizácia národného majetku

Správa daní a poplatkov

Správa finančných trhov

Správa odpadového hospodárstva

Správne konanie

Správne orgány

Správne orgány na úseku stavebníctva

Správne poplatky

Správne priestupky

Správne súdnictvo

Starostlivosť o lesy

Starostlivosť o vodné zdroje

Starostlivosť o zamestnancov

Stavby

Stavebné konanie

Stavebné právo

Stavebné sporenie

Stavebníctvo a územné plánovanie

Stávky

Sťažnosti

Sťažnosti, žiadosti a návrhy fyzických osôb

Stredné školstvo

Subjekty medzinárodného práva

Sudcovia a vyšší súdni úradníci

Súdne poplatky

Súdni znalci

Súdy

Súhlas poškodeného

Súkromné bezpečnostné služby

Súkromné podnikanie občanov

 

Š

Štát v medzinárodnom práve

Škoda

Školské zariadenia

Školstvo a vzdelávanie

Štatistika

Štátna finančná politika

Štátna hranica

Štátna podpora v poľnohospodárstve

Štátna pokladnica

Štátna pomoc

Štátna služba

Štátna správa

Štátne a služobné tajomstvo

Štátne fondy

Štátne hmotné rezervy

Štátne občianstvo

Štátne orgány

Štátne orgány pre medzinárodné právo

Štátne podniky

Štátne skúšobníctvo

Štátne sviatky, dni pracovného pokoja a pamätné dni

Štátne symboly a ich používanie

Štátne územie

Štátny jazyk a používanie jazyka menšín

Štátny monopol

Štátny vyrovnávací príspevok

Študenti

 

T

Tabak a tabakové výrobky

Ťažba, baníctvo

Technické požiadavky na výrobky (technické normy)

Technický odborný dozor

Telekomunikácie

Telekomunikačné prostriedky

Telesná kultúra

Televízia

Tlač, tlačová agentúra

Tlmočníci

Transformácia

Trestné konanie

Trestné právo – hmotné

Trestné právo – medzinárodné

Trestné právo – procesné

Trestný čin

 • prečin
 • zločin

Tripartita

Trovy konania

 

U

Účinná ľútosť

Učitelia

Účtovníctvo

Ujma na zdraví

Umelecké diela – Výtvarné umenie – Výtvarní umelci

Úkladná vražda

Úradný, štátny dozor

Úrady práce

Úrok z omeškania

Ústava, ústavné zákony

Ústavné právo

Ústavné súdnictvo

Ústavný súd

Úverovanie

Územie štátu a jeho územné a správne členenie

Územie v medzinárodnom práve

 

V

Väzba

Väzenstvo

Veda a technika, výskum a vývoj, dokumentácia

Vedecké inštitúcie

Vedeckí a umeleckí pracovníci

Vedecko-technická spolupráca

Vedecko-technický rozvoj a výskum

Vedecko-výskumné pracoviská

Verejná služba

Verejné a koncesné obstarávanie

Verejné práce

Verejný ochranca práv

Veterinárna starostlivosť

Viktimológia (pomoc poškodeným)

Vklady

Vláda Slovenskej republiky

Vlastnícke práva

Vlastnícke vzťahy

Vodná doprava

Vodné hospodárstvo

Vodné toky a plochy

Vodohospodárske diela

Vojaci z povolania

Vojenská služba

Vojenské a branné právo

Vojenské školy

Vojnové hroby

Vojnoví veteráni

Voľby

Výbušniny a horľaviny

Vyhlasovanie a uverejňovanie právnych predpisov a iných právnych a organizačných aktov

Výkon práva a povinnosti

Výkon trestu odňatia slobody

Vyporiadanie niektorých nárokov a záväzkov štátu

Výskumné ústavy

Vysokoškolské a akademické tituly

Vyššie školstvo

Vyššie územné celky

Vyvlastnenie

Vývoz, dovoz a tranzit tovaru a služieb

Vyznamenania, čestné tituly a ocenenia

Výživné

Vzdušná doprava

 

W

 

X

 

Y

 

Z

Zahraničný obchod

Základné podmienky dodávky

Základné práva a slobody občanov

Základné školstvo

Zákonné poistenie

Zamestnanosť a štátne orgány práce

Započítanie väzby a trestu

Zásobovanie teplom

Zástupcovia zamestnancov

Zastupiteľské úrady

Záujmová činnosť

Záujmové združenia osôb

Záväzkové právo

Zavinenie

 • úmyselné
 • nedbanlivostné

Závodné stravovanie

Zber surovín

Zbor nápravnej výchovy – Zbor vojenskej a justičnej stráže

Zbor národnej bezpečnosti

Zbor väzenskej a justičnej stráže

Zbrane a strelivo

Zdravotná a liečebná starostlivosť

Zdravotné poistenie, úrazové poistenie

Zdravotné poisťovne

Zdravotnícke zariadenia

Zdravotníctvo, zdravotné poistenie a ochrana zdravia

Združovanie a zhromažďovanie občanov

Zhromažďovacie právo

Zmiernenie krívd

Zmluvné poistenie

Zmluvy v pracovnom práve

Znalci a tlmočníci

Zodpovednosť v práve životného prostredia

Zodpovednosť za škodu a náhrada škody

Zvrchovanosť

 

Ž

Železnice

Železničná doprava

Živelné pohromy

Živnostenské podnikanie

Živnostenské úrady

Živnostenský register

Živočíšstvo

Životné minimum

Životné prostredie