Dôležité odkazy na webstránky:

Valné zhromaždenie Európskej justičnej vzdelávacej siete

V dňoch 27.6.2019 - 28.6.2019 sa uskutočnilo pravidelné zasadnutie Valného zhromaždenia Európskej justičnej vzdelávacej siete v Rumunskej republike, Bukurešť, ktorá predsedala v druhom polroku Rade Európskej únie. Za Justičnú akadémiu SR sa zasadnutia zúčastnil JUDr. Peter Hulla, riaditeľ JA SR a JUDr. Dagmar Hupková, referent pre medzinárodné vzťahy JA SR.

 

Rokovanie Valného zhromaždenia EJTN otvoril generálny tajomník EJTN  Wojciech Postulski, Anna Birchall, ministerka spravodlivosti Rumunskej republiky  a  Christina Rotaru-Radu, riaditeľka Národného justičného inštitútu Rumunska. Po úvodnom privítaní nasledovali hlavné prejavy, v ktorých vystúpili  p. Lia Savonea, prezidentka Súdnej rady Rumunska a  p. Peter Csonka z  Generálneho  riaditeľstva  pre justíciu a spotrebiteľov Európskej komisie.

 

Valné zhromaždenie EJTN sa stretáva pravidelne každý rok a cieľom  stretnutia je obsahové a finančné zhodnotenie aktivít za predchádzajúci rok, stanovenie priorít na nasledujúce obdobie,  predstavenie a odsúhlasenie  rozpočtu na rok 2020.

 

Hlavným bodom programu bola aj voľba  nového Generálneho tajomníka Európskej justičnej vzdelávacej siete. Na uvedenú pozíciu kandidovali p. Luca Perrilli, sudca, riaditeľ Talianskej školy pre súdnictvo a Markus Bruckner, sudca, vedúci oddelenia pre vzdelávanie Federálneho ministerstva spravodlivosti NSR.  V tajnej voľbe bol zvolený za nového Generálneho tajomníka EJTN Marcus Bruckner z NSR.

 

Kategória: