Dôležité odkazy na webstránky:

Trovy konania

  1. Trovy exekúcie a DPH - nález Ústavného súdu SR sp. zn. II. ÚS 31/04 + detailný výpis