Anglický jazyk - právnická terminológia so zameraním na trestné právo (Krakow, Poľsko)

Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Termín
-
Deadline

 

Ide o tretí seminár (druhý v rámci anglického jazyka) v rámci implementácie projektu „Training legal languages for effective functioning of judicial cooperation in EU", číslo: JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6762 krajín V4, Chorvátska a Slovinska, ktorý je zameraný na jazykové vzdelávanie v anglickej právnickej terminológii. 

 

Viac informácii o projekte a nadväzujúcich seminároch nájdete - TU.

 

Cestovné (zo SR do Krakowa): vo výške max. 400,00 EUR je hradené z projektu každému účastníkovi (tzn. cestovné vo výške 1. triedy vlakom, 2. triedy lietadlom - sudca, prokurátor, 2. triedy vlakom a lietadlom - ostatní účastníci, v prípade použitia vlastného motorového vozidla vo výške cestovného 1. triedy vlakom - sudca, prokurátor, 2. triedy vlakom a lietadlom - ostatní účastníci).  

 

Ubytovanie a stravovanie: účastník dostane tzv. unit costs max. vo výške 144,00 EUR / na jeden vzdelávací deň z prostriedkov projektu na pokrytie nákladov na ubytovanie a stravovanie. Uvedená čiastka bude vyplatená bez ohľadu na výšku nákladov (v prípade, že náklady na ubytovanie a stravu budú nižšie). V prípade, že náklady budú vyššie ako je suma 144,00 EUR na jeden vzdelávací deň, zvyšné náklady znáša účastník sám. Jedinou podmienkou vyplatenia unit costs je vzdialenosť medzi miestom konania vzdelávacieho podujatia a miestom bydliska, resp. pracoviska, t.j. nad 100 km. Ubytovanie a stravovanie si účastník zabezpečuje sám, tzn. nezabezpečuje mu ho organizácia, v ktorej sa vzdelávacie podujatie koná v prípade, že to takto nie je uvedené pri informácii ku konkrétnemu vzdelávaciemu podujatiu.

 

Náklady za cestovné, ubytovanie a stravu budú všetkým účastníkom preplatené po návrate zo vzdelávacieho podujatia a doručení všetkých originálov dokladov (cestovné, ubytovanie, strava) a správy z pracovnej cesty do Justičnej akadémie SR.

 

Prihlásenie: Pri prihlasovaní prosíme účastníkov dodržiavať Zásady pre výber účastníkov (http://www.ja-sr.sk/node/3799).

 

Zároveň pripomíname povinnosť pre každého účastníka zahraničného seminára, doručiť do 10 dní od návratu zo vzdelávacieho podujatia doklady za dopravu pre potreby vyhotovenia a zúčtovania cestovného príkazu. Súčasne je potrebné nahrať správu zo zahraničnej cesty (postup viď nižšie). Súčasťou podkladov bude aj údaj o bankovom účte účastníka, nakoľko mu bude vyúčtovanie za cestovné náklady zaslané bankovým prevodom. V prípade, že účastník požiada o cestovný príkaz svoju domovskú inštitúciu, uvedené doklady nemusí zasielať s tým, že správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdá vo svojej inštitúcii. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, v rozsahu min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii.

 

Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

 

Odborný garant
Miroslav Slašťan
Lektor(i)

 

Lektori budú upresnení dotatočne (po oznámení JA ČR). Štruktúra lektorov má byť založená na spolupráci lingvistu a právnika - špecialistu v danej problematike a tiež terminológii.

 

Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Počet účastníkov
3
Tajomník JA pre prípravu
Miroslav Slašťan
Urgentná komunikácia
miroslav.slastan@justice.sk