Bulharsko, Sofia - Princípy práva - nezávislosť sudcov

Číslo
HFR/2020/01
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Miesto konania
Termín
-
Deadline

Popis:

 

Jednodňový seminár  zameraný na metodiku „učenia sa praxou". Sudcovia zo všetkých členských štátov EÚ sa zapoja do série praktických seminárov zameraných na zásadnú úlohu sudcov pri presadzovaní zásad právneho štátu v praxi, pričom sa budú zaoberať prípadovými scenármi inšpirovanými skutočnými prípadmi. Seminár sa zameria na prvky právneho štátu vrátane nezávislosti súdnictva, šedých zón nezávislosti súdnictva, ako aj na vznikajúce napätie medzi nezávislosťou súdnictva, zodpovednosťou a kvalitou. Účastníkom budú pomáhať medzinárodní a národní experti z akademickej obce, ako aj odborníci z praxe.

 

Jazykový režim: anglický

 

Finančné podmienky: v prílohe

 

 

V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Účasť na seminári je podmienená súhlasom priameho nadriadeného s účasťou na zahraničnom seminári a  akceptáciou nominácie zo strany EJTN.

 

Upozornenie:

Vzhľadom na skutočnosť, že celý proces nominácie zo strany JA SR do EJTN na zahraničné semináre prebieha on-line prostredníctvom OSP (Online System for Participants) je potrebné  zvažovať reálne možnosti účasti pri prihlasovaní na konkrétny seminár, nakoľko po termíne stanovenom EJTN na nomináciu sa systém uzatvára.

 

Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

 

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty na základe ktorej bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

 

Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. 

 

 Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

 

 

Odborný garant
EJTN
Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Počet účastníkov
1
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk