Česká republika, Praha - Nariadenie Brusel I

Číslo
CI/2020/02
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Termín
-
Deadline

 

Popis:

 

 

Účelom dvojdňového seminára je poskytnúť  sudcom, ktorí sa zaoberajú (aj príležitostne) cezhraničnými spormi v občianskych a obchodných veciach, prehľad o pravidlách EÚ týkajúcich sa súdnej príslušnosti, uznávania a výkonu súdnych rozhodnutí, ako sa zmenilo v prepracovanom znení nariadenie Brusel I (Nariadenie 1215/2012). Lektori sa zamerajú na  praktické uplatňovanie. S cieľom skombinovať teoretický prístup s praxou budú sa organizovať rôzne semináre s cieľom poskytnúť rozšírené znalosti o tomto dôležitom nástroji EÚ a súvisiacej judikatúre a uľahčiť výmenu najlepších postupov medzi účastníkmi.

Jazykový režim: anglický

 

Finančné podmienky: v prílohe

 

V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Účasť na seminári je podmienená súhlasom priameho nadriadeného s účasťou na zahraničnom seminári a  akceptáciou nominácie zo strany EJTN.

 

Upozornenie:

Vzhľadom na skutočnosť, že celý proces nominácie zo strany JA SR do EJTN na zahraničné semináre prebieha on-line prostredníctvom OSP (Online System for Participants) je potrebné  zvažovať reálne možnosti účasti pri prihlasovaní na konkrétny seminár, nakoľko po termíne stanovenom EJTN na nomináciu sa systém uzatvára.

 

Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

 

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty na základe ktorej bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

 

Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. 

 

 Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

 

 

Odborný garant
EJTN
Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Počet účastníkov
1
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk