Európske súdy - 1 mesačné stáže -Luxembursko, Francúzsko

Číslo
2021/ES/2
Miesto konania
Termín
-
Deadline

Justičná akadémia Slovenskej republiky na základe ponuky z európskych súdov  v  roku 2022  plánuje pokračovať  v  rámci projektu  „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“ v realizácii individuálnych mesačných stáží v trvaní  1 mesiaca pre sudcov a prokurátorov bez tlmočenia, kde je predpokladaná úroveň znalosti cudzieho jazyka na úrovni ( B1, B2, C1, C2), ktorá bude  preverovaná formou  krátkeho ústneho pohovoru.

Úroveň znalosti podľa SERR:  https://www.minedu.sk/data/att/5955.pdf

Miesto konania: Francúzsko, Luxembursko

Kritériá výberu záujemcov sú nastavané  v rámci projektu nasledovne:

regionálna diverzita, včasnosť prihlásenia, úroveň znalostí cudzieho jazyka B1-C1, ústny pohovor vo zvolenom cudzom jazyku na uvedenej úrovni, aktívna účasť na domácich a zahraničných seminároch  a na vzdelávacích lingvistických seminároch (anglický alebo  francúzsky jazyk), výhodou je znalosť jazyka krajiny výkonu stáže, súhlas priameho nadriadeného s účasťou na vzdelávacom podujatí

Zahraničné stáže, ktoré plánujeme  realizovať v rokoch 2021 /2022, čo je však podmienené  súčasným vývojom pandemickej situácie súvisiacej s COVID-19 a sú určené pre sudcov a prokurátorov, ktorí sa vo svojej rozhodovacej činnosti venujú súdnej (civilnej, správnej či trestnej) agende s cudzím prvkom, sú napríklad kontaktnými bodmi európskej justičnej siete, ad hoc sudcami na ESĽP, ktorí sa pripravujú na vyslanie do medzinárodných súdnych a iných orgánov na zastupovanie SR a pod.

Mesačné stáže budú zamerané na detailne a špecializované vzdelávanie formou konzultácií a ukážok činnosti jednotlivých zložiek zahraničného súdu/prokuratúry či inej súdnej špecializovanej zložky. Stáže sa uskutočnia na európskych súdoch  Európskej únie. Všetky náklady spojené s účasťou na individuálnej stáži sú hradené z projektu  a vyslanie organizačne pre účastníka zahraničnej stáže zabezpečuje dodávateľská organizácia v spolupráci s JA SR.

Podmienkou účasti na zahraničnej stáži je pri prihlásení súhlas priameho nadriadeného, ktorý je potrebné zaslať mailom na adresu dagmar.hupkova@justice.sk.

Vyslanie na zahraničnú stáž je podmienené akceptáciou zo strany zahraničnej inštitúcie a vývojom pandemickej situácie, ktorá je pravidelne konzultovaná s pracovníkmi JA SR zo strany zahraničných partnerov,  a o ktorej budú prihlásení účastníci včas informovaní.

 

 

Iná primárna skupina
Sudcovia a prokurátori
Zodpovedný koordinátor
JASR
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk