Francúzsko, Paríž-Procesné záruky v trestnom konaní v EÚ v praxi: zameranie na smernicu o deťoch

Číslo
CR/2022/13
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Termín
-
Deadline

Popis:

Celodenné školenie zamerané na lepšie pochopenie a poskytnutie prehľadu o právach na obhajobu v trestnom konaní podľa práva EÚ prostredníctvom súboru smerníc určených na posilnenie procesných záruk (tlmočenie a preklad, informácie, prístup k právnikovi, prezumpcia neviny , práva detí a právna pomoc).

Toto školenie, zamerané najmä na smernice o právach detí, bude spájať prezentácie a kľúčové poznámky o procesných právach EÚ a judikatúre EDĽP a Súdneho dvora EÚ.

Vzhľadom na ich vek a nedostatočnú zrelosť je potrebné prijať osobitné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa deti mohli účinne zúčastňovať na trestnom konaní a využívať svoje práva na spravodlivý proces v rovnakom rozsahu ako iné podozrivé alebo obvinené osoby. V tejto súvislosti majú odborníci z praxe veľký záujem o lepšie znalosti a pochopenie smernice o procesných zárukách pre deti, ktoré sú podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní.

 

Jazykový režim anglický jazyk

Finančné podmienky: v prílohe

 Upozornenie!!!

 Vzhľadom na skutočnosť, že celý proces nominácie zo strany JA SR do EJTN na zahraničné semináre prebieha on-line prostredníctvom OSP (Online System for Participants), je potrebné  zvažovať záujem a reálne možnosti účasti pri prihlasovaní na konkrétny seminár, nakoľko po termíne stanovenom EJTN na nomináciu sa systém uzatvára.

Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie súvisiacej s COVID-19 v prípade zmien, pokiaľ ide  o formu podujatia (on-line alebo prezenčná forma), vám budú poskytnuté informácie priamo zo strany EJTN.

Všetky náklady spojené s účasťou  na zahraničnom seminári sú hradené z prostriedkov EJTN. Zdravotné poistenie si hradia účastníci, alebo vysielajúca organizácia. 

Pripomíname vám povinnosť nahrať v)lastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup TU) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

 Podmienkou účasti na seminári je súhlas priameho nadriadeného s prihlásením a absolvovaním seminára prezenčnou formou alebo on-line formou, akceptácia zo strany EJTN   a prihlásenie na stránke JA SR.

 Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať stručnú  správu po  absolvovaní  seminára v termíne do 15 dní  po jeho absolvovaní.  Na základe uvedenej správy bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre vás a zamestnancov akadémie.

 

 

Iná primárna skupina
sudcovia a prokurátori
Počet účastníkov
2
Zodpovedný koordinátor
EJTN
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk