Francúzsko, Štrasburg - Študijný pobyt na ESĽP - 12 mesiacov

Číslo
ECtHR/2022/01
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Termín
-
Deadline

Európska justičná vzdelávacia sieť otvára aj tento rok možnosť uchádzať sa o dlhodobú stáž na Európskom súde pre ľudské práva pre sudcov a prokurátorov.

 

POZOR - Prihlášku vypĺňate tento rok elektronicky priamo do systému EJTN

https://exp-platform.ejtn.eu/;

Pri prihlasovaní  na uvedenej  adrese je potrebné priložiť aj  životopis (Europass format) v anglickom alebo francúzskom jazyku, použitím funkcionality „Add documents".

 

V prípade, že nevyplníte aj prihlásenie na našom portáli, ako aj elektronickú prihlášku v systéme EJTN, vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Podmienkou výberu a nominácie je prihlásenie do oboch systémov (EJTN a JASR).

 

 

Tento systém bude otvorený iba do 22.12.2021 do 18.00 hod. Po tomto termíne bude systém uzatvorený.

 

Poradie vášho prihlasovania sa však bude počítať podľa kliknutia na našom portáli JA SR, a to v zmysle zásad pre výber účastníkov. Výber z nominovaných účastníkov uskutočňuje priamo ECtHR v mesiacoch január - apríl 2019. 

 

Prihlasovací kód: ECtHR/2022/JASR

 

Znalosť cudzieho jazyka:  francúzsky alebo anglický jazyk, prax 5-10 rokov

 

Cieľová skupina: sudcovia a prokurátori

 

Finančné podmienky:

Program je plne hradený z prostriedkov Európskej komisie - EJTN. Podrobnejšie informácie budú odoslané akceptovaným účastníkom v priebehu január - apríl 2019. Požiadavky pre záujemcov a finančné podmienky sú uvedené v nižšie uvedených podmienkách . Výška poskytnutej dennej diéty je 120 EUR na krytie nákladov spojených s pobytom.

Vzhľadom na skutočnosť, že ide o dlhodobú stáž v zahraničí, je potrebné mať predbežný súhlas priameho nadriadeného s účasťou na dlhodobej stáži v zahraničí v termíne do  22.12.2021 pred uskutočnením nominácie, ktorý je potrebné v uvedenom termíne zaslať mailom na adresu dagmar.hupkova@justice.sk, bez ktorého nemôže byť vykonané potvrdenie nominácie.

 

Pripomíname vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup TU) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

 

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre vašu prax, v rozsahu min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii.

 

Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre vás a zamestnancov akadémie.

Iná primárna skupina
Sudcovia a prokurátori
Počet účastníkov
1
Zodpovedný koordinátor
EJTN
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk