Grécko, Solún - Digitálny trh v zákone o hospodárskej súťaží

Číslo
AD/2022/01
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Miesto konania
Termín
-
Deadline

Popis:

Dobre fungujúce pravidlá hospodárskej súťaže zohrávajú kľúčovú úlohu na vnútornom trhu, a to tak z hľadiska obmedzenia deformácií, ako aj zabezpečenia väčšej efektívnosti a inovácie tým, že konkurentom umožňujú vstup na nové trhy a chránia výber spotrebiteľov. Politika hospodárskej súťaže EÚ by mala zabezpečiť, aby medzi spoločnosťami existovala účinná hospodárska súťaž, a tým prispela k vytváraniu pracovných miest, rastu a investíciám. Mal by sa tiež zaoberať globálnymi výzvami, ktorým podniky čelia, s cieľom zvýšiť ich celkovú konkurencieschopnosť a konkurencieschopnosť EÚ. Preto je také dôležité zoznámiť sa s novým vývojom v tejto oblasti.

Spoločnosť, ktorá dostáva vládnu podporu, získava výhodu oproti svojim konkurentom. Zmluva preto vo všeobecnosti zakazuje štátnu pomoc, pokiaľ nie je odôvodnená dôvodmi všeobecného hospodárskeho rozvoja. Aby sa zabezpečilo, že sa tento zákaz bude rešpektovať a výnimky sa budú uplatňovať rovnako v celej Európskej únii, Európska komisia a napokon sudcovia sú zodpovední za to, aby bola štátna pomoc v súlade s pravidlami EÚ  

Rečníci sú odborníci z praxe a školitelia, ktorí budú prezentovať svoju správu o vybraných problémoch podľa právneho a ekonomického hľadiska. 

Školenie bude slúžiť aj ako fórum na výmenu poznatkov a osvedčených postupov medzi sudcami z celej EÚ.

Jazykový režim anglický jazyk

Finančné podmienky: v prílohe

 Upozornenie!!!

 Vzhľadom na skutočnosť, že celý proces nominácie zo strany JA SR do EJTN na zahraničné semináre prebieha on-line prostredníctvom OSP (Online System for Participants), je potrebné  zvažovať záujem a reálne možnosti účasti pri prihlasovaní na konkrétny seminár, nakoľko po termíne stanovenom EJTN na nomináciu sa systém uzatvára.

Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie súvisiacej s COVID-19 v prípade zmien, pokiaľ ide  o formu podujatia (on-line alebo prezenčná forma), vám budú poskytnuté informácie priamo zo strany EJTN.

Všetky náklady spojené s účasťou  na zahraničnom seminári sú hradené z prostriedkov EJTN. Zdravotné poistenie si hradia účastníci, alebo vysielajúca organizácia. 

Pripomíname vám povinnosť nahrať v)lastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup TU) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

 Podmienkou účasti na seminári je súhlas priameho nadriadeného s prihlásením a absolvovaním seminára prezenčnou formou alebo on-line formou, akceptácia zo strany EJTN   a prihlásenie na stránke JA SR.

 Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať stručnú  správu po  absolvovaní  seminára v termíne do 15 dní  po jeho absolvovaní.  Na základe uvedenej správy bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre vás a zamestnancov akadémie.

 

 

 

Iná primárna skupina
sudcovia a prokurátori
Počet účastníkov
2
Zodpovedný koordinátor
EJTN
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk