Holandsko, Haag - študijný pobyt v Eurojuste

Číslo
2021-Eurojust/3-4
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Miesto konania
Termín
-
Deadline

Európska justičná vzdelávacia sieť otvára aj tento rok možnosť uchádzať sa o krátkodobý študijný pobyt ( 3 alebo 4 mesiace)  v EUROJUST-e. Cieľom študijného pobytu je oboznámiť sa s fungovaním  a organizáciou Eurojust-u.

 

POZOR - Prihlášku vypĺňate tento rok elektronicky priamo do systému EJTN. Tento systém bude otvorený iba do 9. decembra  2020  do 18.00 hod.  Poradie vášho prihlasovania sa však bude počítať podľa kliknutia na našom portáli ja-sr.sk a to v zmysle zásad pre výber účastníkov. 

 

Prihlasovacia adresa: https://exp-platform.ejtn.eu/

 

Pre Slovensko na rok 2020 je referenčný prihlasovací kód:2021/Eurojust/01

 

V prípade že nevyplníte aj prihlásenie na našom portáli ako aj elektronickú prihlášku v systéme EJTN, Vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Účasť na seminári je podmienená súhlasom priameho nadriadeného s účasťou na zahraničnom seminári a  akceptáciou nominácie zo strany EJTN.

 

Jazyk: sledujte pokyny v elektronickom prihlasovaní - angličtina alebo francúzština

 

 

Termín konania: bude upresnené zo strany EUROJUST-u

 

Finančné podmienky:

Program je plne hradený z prostriedkov Európskej komisie.  Cestovné je hradené maximálne do výšky 400 Eur po predložení originálov dokladov a denné diéty vo výške 120 EUR na pokrytie pobytových nákladov (ubytovanie, stravovanie, vnútorné cestovné, poistné a ďalšie výdavky). Podrobnejšie informácie budú odoslané akceptovaným účastníkom  študijného pobytu.

 

 

 Podmienkou prihlásenia je súhlas priameho nadriadeného s účasťou na pobyte, ktorý prosíme zaslať v termíne do 10.12.2020 na adresu dagmar.hupkova@justice.sk;

 

Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup TU) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

 

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty na základe ktorej bude vyznačená aktívna účasť na zahraničnom seminári alebo pobyte.  Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii.

 

Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

 

 

 

 

 

 

 

Odborný garant
EJTN
Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Počet účastníkov
1
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk
Prílohy