Lotyšsko, Riga - Ekonomické trestné činy:vymáhanie majetku a konfiškácia v EÚ v praxi: zameranie na nariadenie 2018/1805 zo 14.11.2018 (špecializácia)

Číslo
CR/2023/08
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Termín
-
Deadline

Popis

Denná a pol odborná príprava zameraná na zlepšenie vedomostí a skúseností sudcov a prokurátorov v oblasti vystopovania, zmrazenia, zaistenia a opätovného použitia nezákonne nadobudnutého majetku pomocou právnych nástrojov EÚ potrebných na zabezpečenie účinných postupov konfiškácie a vymáhania nezákonne nadobudnutého majetku. aktív v EÚ. Jadrom seminára je výmena skúseností a osvedčených postupov týkajúcich sa vykonávania finančných vyšetrovaní v rámci EÚ a spolupráca s EUROPOL, EUROJUST a medzinárodnými sieťami ako CARIN.

Cieľ

Celkovým cieľom seminára je zvýšiť porozumenie a spoločné prístupy k finančnému vyšetrovaniu, konfiškácii a vymáhaniu majetku z trestnej činnosti; diskutovať o praktickom využívaní právnych nástrojov v tejto oblasti, vymieňať si poznatky a uľahčovať spoluprácu medzi justičnými orgánmi členských štátov, ako aj s medzinárodnými organizáciami a agentúrami EÚ.

Metodológia

Školenie bude spájať prednášky, prezentácie a workshopy so študijnými prípadmi na rozšírenie praktických vedomostí odborníkov z praxe

Učebné ciele

Účastníci budú oboznámení so vzťahom medzi ekonomickou kriminalitou a konfiškáciou, a to najmä o prepojení organizovaného hospodárskeho zločinu a identifikácie, zmrazovania a konfiškácie nástrojov a príjmov z trestnej činnosti. Získajú poznatky o existujúcich právnych nástrojoch EÚ so zameraním na Nariadenie EÚ 2018/1805 zo 14. novembra 2018. Účastníci sa budú zaoberať právnymi pojmami, definíciami a významami (terminológia) súvisiacimi s predmetom seminára ako sú: identifikácia, sledovanie, zmrazenie, uchovanie, zaistenie, konfiškácia (prepadnutie), repatriácia, návrat aktív; úlohu rôznych aktérov a sietí v justičnej spolupráci, ako sú EUROJUST, EUROPOL, EJS.

Cieľové publikum

Sudcovia a prokurátori zo všetkých členských štátov EÚ, podľa možnosti trestní sudcovia a prokurátori s určitými znalosťami trestného práva EÚ a justičnej spolupráce v trestných veciach.

Člen hosťovania

Generálna prokuratúra Lotyšska

Finančné podmienky sú uvedené v prílohe. Všetky náklady spojené s účasťou na vzdelávacom podujatí sú hradené z prostriedkov EJTN. Nie je hradené poistenie. V prípade on-line seminárov nie sú hradené náklady.

V prípade, že nevyplníte aj  prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované.  Pri prihlasovaní prosíme účastníkov dodržiavať Zásady pre výber účastníkov, Podmienkou účasti je súhlas priameho nadriadeného, ktorý je potrebné zaslať na mail dagmar.hupkova@justice.sk;

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie 0odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

 

 

 

 

Odborný garant
EJTN
Iná primárna skupina
sudcovia a prokurátori
Počet účastníkov
1
Zodpovedný koordinátor
EJTN
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk