Luxemburg - Prejudiciálne konanie EÚ

Číslo
AD/2021/07
Termín
-
Deadline

Popis:

 

Seminár  vedený odborníkmi, akademikmi a úradníkmi Súdneho dvora EÚ o hlavných otázkach týkajúcich sa postupu predbežného rozhodnutia EÚ. Vzdelávacie podujatie bude založené na praktických seminároch a rámcových prednáškach zameraných na prípady, ktoré si vyžadujú postúpenie otázok Súdnemu dvoru EÚ, praktické vypracovanie a formulovanie otázok, interpretáciu a implementáciu rozsudkov Súdneho dvora a jeho názory na najlepšie postupy v tejto oblasti. S pomocou odborníkov účastníci analyzujú praktické prípady na základe skutočných prípadov a rozhodujú, či majú byť otázky položené súdu, formulujú ich a vymieňajú si názory na národné prístupy k použitiu postupu prejudiciálneho konania.

 Miesto konania: Európsky súd, Luxemburg

 Jazykový režim:  anglický jazyk 

 Upozornenie!!!

Vzhľadom na skutočnosť, že celý proces nominácie zo strany JA SR do EJTN na zahraničné semináre prebieha on-line prostredníctvom OSP (Online System for Participants) je potrebné  zvažovať záujem a reálne možnosti účasti pri prihlasovaní na konkrétny seminár, nakoľko po termíne stanovenom EJTN na nomináciu sa systém uzatvára.

 

Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie súvisiacej s COVID-19 v prípade zmien pokiaľ ide  o formu podujatia (on-line alebo prezenčná forma) vám budú poskytnuté informácie priamo zo strany EJTN.

 

Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

Podmienkou účasti na seminári je súhlas priameho nadriadeného s prihlásením a absolvovaním aj on-line zahraničného seminára alebo výmenného programu a prihlásenie na stránke JA SR.

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať stručnú  správu po  absolvovaní  seminára v termíne do 15 dní  po jeho absolvovaní.  Na základe uvedenej správy bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

  Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

 

 

 

 

 

 

Odborný garant
EJTN
Iná primárna skupina
sudcovia a prokurátori
Počet účastníkov
1
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk