Luxembursko, Francúzsko - 5 dňová skupinová stáž na EPPO a európske súdy

Číslo
EPPO/2022/09
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Miesto konania
Termín
-
Deadline

V rámci projektu „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov" bude  v termíne 03.10.2022 – 07.10.2022 s odchodom 02.10..2022 realizovaná  pre sudcov a prokurátorov  zahraničná  päťdňová  skupinová stáž  na Úrade európskeho prokurátora  v Luxemburgu a na zahraničných súdoch v Luxembursku a vo Francúzsku. Tieto stáže sú  zamerané na osvojenie tzv. „best practices" so zameraním sa na organizáciu práce, techniku vedenia pojednávaní, koncipovania súdnych rozhodnutí, zaobchádzania s cudzím prvkom v súdnom konaní, prácu a používanie zahraničnej judikatúry, výklad a používanie súdnych rozhodnutí medzinárodných súdnych orgánov (ESĽP, ESD a pod.). Sú pripravené  súdne pojednávania a výklad zahraničných sudcov. Počas zahraničnej stáže bude navštívená  každý deň iná súdna  inštitúcia.

Vyslanie na skupinovú stáž v rámci projektovej aktivity je možné podľa podľa stanovených kritérií len raz. 

Rámcový program  skupinovej stáže je nasledovný:

 02.10.2022                            odchod zo SR  do Luxemburgu

03.10.2022                             Úrad európskeho prokurátora, Luxemburg

04.10.2022                             Úrad európskeho prokurátora, Luxemburg

05.10.2022                             Súdny dvor Európskej únie,  po obede presun do Štrasburgu

06..10.2022                            Európsky súd pre ľudské práva Štrasburg

07.10.2022                             Rada Európy (odchod do SR)

 Náklady spojené s účasťou na stáži budú hradené z projektu a delegácia bude sprevádzaná  zástupcom Justičnej akadémie SR a tlmočníkmi. Účastníkom bude zabezpečená zahraničná preprava do miesta začiatku stáže a návrat do SR, ubytovanie na 5 nocí a stravovanie, skupinová preprava počas stáže v zahraničí.

 Cestovné  poistenie pre účastníkov stáží nie je hradené z rozpočtu projektu, a preto odporúčame každému účastníkovi zabezpečiť si vlastné cestovné poistenie.

Účasť na zahraničnej aktivite v rámci uvedeného projektu je možná len raz, a preto žiadame, aby sa účastníci, ktorí sa už zúčastnili zahraničného vyslania neprihlasovali na uvedené podujatie !!!!!!!

Počet účastníkov je obmedzený na 20 sudcov a prokurátorov pre jednu skupinovú stáž.

 Kritéria pre výber účastníkov na 5 dňové skupinové stáže v rámci projektu sú stanovené nasledovne: regionálna diverzita, včasnosť prihlásenia,  aktívna účasť na vzdelávacích podujatiach v predchádzajúcom období, doterajšia účasť na zahraničných podujatiach, súhlas priameho nadriadeného s účasťou na vzdelávacom podujatí;

 

Európske súdy budú vyžadovať dodržanie epidemiologických opatrení, ktoré budú platné v čase konania zahraničnej stáže z dôvodu pandemickej situácie súvisiacej s COVID-19 (potvrdenie o očkovaní  (booster dávkou), potvrdeníe o prekonaní koronavírusu, nie staršie ako 180 dní,  alebo potvrdenie o absolvovaní PCR testu nie staršie ako 48 hodín (PCR test bude potrebné obnovovať aj počas pobytu). Nepreukázanie uvedených skutočností účastníkom bude dôvodom na odmietnutie vstupu.

 V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované.

Pri prihlasovaní je potrebné  z organizačných dôvodov uviesť mobilné telefónne číslo, nakoľko sa jedná o zahraničnú aktivitu.  

 

 Záujemcovia z databázy nie sú automaticky považovaní za prihlásených, preto je potrebné, aby sa na stránku www.ja-sr.sk; záujemcovia prihlásili vzhľadom na potrebnú aktualizáciu údajo, čím potvrdia svoj záujem o účasť na stáži v konkrétnom  uvedenom termíne. Je potrebné, aby sa prihlásili aj záujemcovia, ktorí  prejavili  záujem o účasť v náhradnom  termíne.

 

 Pri prihlasovaní je potrebné mať  písomný súhlas nadriadeného s účasťou na uvedenej zahraničnej stáži, ktorý je potrebné zaslať mailom na adresu dagmar.hupkova@justice.sk.

 

Iná primárna skupina
sudcovia a prokurátori
Počet účastníkov
20
Zodpovedný koordinátor
JA SR
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk