Nemecko, Leipzig - Ekonomické trestné činy: Zhabanie majetku a konfiškácia v EÚ

Číslo
CR/2021/14
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Termín
-
Deadline

Popis:

Cieľom seminára je zvýšiť porozumenie a spoločné prístupy k finančným vyšetrovaniam, konfiškácii a vymáhaniu majetku z trestnej činnosti; diskutovať o praktickom využívaní právnych nástrojov v tejto oblasti, vymieňať si poznatky a uľahčovať spoluprácu medzi justičnými orgánmi členských štátov, ako aj s medzinárodnými organizáciami a agentúrami EÚ.

Vzdelávacie podujatie  bude kombinovať prednášky, prezentácie a workshopy so študijnými prípadmi s cieľom rozšíriť praktické vedomosti odborníkov z praxe

Vzdelávanie je  zamerané na zlepšenie vedomostí a skúseností sudcov a prokurátorov s cieľom vystopovať, zmraziť, zaistiť a opätovne použiť nezákonne nadobudnutý majetok pomocou právnych nástrojov EÚ potrebných na zabezpečenie účinných postupov konfiškácie a vymáhania nezákonne nadobudnutého majetku  v EÚ. Jadrom seminára je zdieľanie skúseností a osvedčených postupov týkajúcich sa implementácie finančného vyšetrovania v rámci EÚ a spolupráca s EUROPOLOM, EUROJUSTOM a medzinárodnými sieťami ako CARIN.

Miesto konania: Nemecko, Leipzig

Jazykový režim:  anglický jazyk

 Upozornenie!!!

Vzhľadom na skutočnosť, že celý proces nominácie zo strany JA SR do EJTN na zahraničné semináre prebieha on-line prostredníctvom OSP (Online System for Participants) je potrebné  zvažovať záujem a reálne možnosti účasti pri prihlasovaní na konkrétny seminár, nakoľko po termíne stanovenom EJTN na nomináciu sa systém uzatvára.

 

Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie súvisiacej s COVID-19 v prípade zmien pokiaľ ide  o formu podujatia (on-line alebo prezenčná forma) vám budú poskytnuté informácie priamo zo strany EJTN.

 

Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

 

Podmienkou účasti na seminári je súhlas priameho nadriadeného s prihlásením a absolvovaním aj on-line zahraničného seminára alebo výmenného programu a prihlásenie na stránke JA SR.

 

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať stručnú  správu po  absolvovaní  seminára v termíne do 15 dní  po jeho absolvovaní.  Na základe uvedenej správy bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

 

  Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

 

 

Odborný garant
EJTN
Iná primárna skupina
Sudcovia a prokurátori
Počet účastníkov
2
Zodpovedný koordinátor
EJTN
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk