Portugalsko, Lisabon - Súdna ochrana zdravia ako základné právo

Číslo
HFR/2023/10
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Termín
-
Deadline

Popis

Jeden a pol prezenčný tréning pozostáva z poskytnutia všeobecného prehľadu o zdraví a zdravotnej starostlivosti v Charte základných práv Európskej únie a ďalšej primárnej a sekundárnej legislatíve EÚ a podľa Európskeho dohovoru o ľudských právach a EDĽP a judikatúrou Súdneho dvora EÚ.

Cieľ

Cieľom seminára je poskytnúť všeobecný prehľad o zdraví a zdravotnej starostlivosti v Charte základných práv Európskej únie a ďalších primárnych a sekundárnych právnych predpisoch EÚ av súlade s Európskym dohovorom o ľudských právach a judikatúrou ESĽP a Súdneho dvora EÚ.

Metodológia

Odborníci z praxe si budú môcť vymieňať poznatky a osvedčené postupy medzi odborníkmi a partnermi v celej EÚ uplatňovaním európskeho právneho rámca a judikatúry v praktických prípadoch.

Učebné ciele

Sudcovia, prokurátori a zamestnanci súdov budú schopní identifikovať a uplatňovať pohľad práva Európskej únie na zdravie ako základné právo.

Cieľové publikum

Sudcovia/prokurátori/zamestnanci súdu

Člen hosťovania

Centro de Estudos Judiciários z Portugalska

Finančné podmienky sú uvedené v prílohe. Všetky náklady spojené s účasťou na vzdelávacom podujatí sú hradené z prostriedkov EJTN. Nie je hradené poistenie.

V prípade, že nevyplníte aj  prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované.  Pri prihlasovaní prosíme účastníkov dodržiavať Zásady pre výber účastníkov, Podmienkou účasti je súhlas priameho nadriadeného, ktorý je potrebné zaslať na mail dagmar.hupkova@justice.sk;

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie 0odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odborný garant
EJTN
Iná primárna skupina
sudcovia, prokurátori, zamestnanci súdu
Počet účastníkov
1
Zodpovedný koordinátor
EJTN
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk