Rumunsko, Bukurešť - Protimonopolné právo EÚ

Číslo
AD/2020/01
Druh
jednodenný
Typ
Zahraničné semináre
Miesto konania
Termín
-
Deadline

Popis:

Cieľom tohto seminára je poskytnúť sudcom z členských štátov EÚ základný kurz odbornej prípravy  uplatňovaní článkov 101 a 102 ZFEÚ a umožniť im porozumieť koncepciám protimonopolných ustanovení  a získať potrebné vedomosti a správne používanie základných právnych ustanovení EÚ o antitrustových opatreniach.

Účastníci sa budú vzdelávať formou príkladov  z judikatúry, ktoré najlepšie ilustrujú komplexný analytický rámec na uplatňovanie vyššie uvedených článkov.

Seminár slúži aj ako fórum na výmenu názorov a postupov.

 

Jazykový režim: anglický

 

Finančné podmienky: v prílohe

 

V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Účasť na seminári je podmienená súhlasom priameho nadriadeného s účasťou na zahraničnom seminári a  akceptáciou nominácie zo strany EJTN.

 

Upozornenie:

Vzhľadom na skutočnosť, že celý proces nominácie zo strany JA SR do EJTN na zahraničné semináre prebieha on-line prostredníctvom OSP (Online System for Participants) je potrebné  zvažovať reálne možnosti účasti pri prihlasovaní na konkrétny seminár, nakoľko po termíne stanovenom EJTN na nomináciu sa systém uzatvára.

 

Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

 

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty na základe ktorej bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

 

Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. 

 

 Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

 

 

 

 

Odborný garant
EJTN
Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Počet účastníkov
1
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk