Špecializované trojdňové vzdelávanie vo francúzskom jazyku (OP EVS), Belá

Číslo
2022/KSP/94/OP EVS
Druh
viacdenný
Typ
Jazykové vzdelávanie
Termín
-
Deadline
 • Plánovaní lektori: Zdeněk Havlíček, PhDr. Mgr., Pavla Kellnerová, PaedDr. Mgr.
 • Primárna skupina podujatia: sudcovia, prokurátori; sekundárna skupina podujatia: vyšší súdni úradníci, asistenti sudcu NS SR, asistenti sudcu NSS SR, právni čakatelia prokuratúry
 • Počet účastníkov podujatia (plánovaný): 20
 • Pri výbere účastníkov, ktorým bude potvrdená účasť, platia zásady: a) súhlas nadriadeného (predsedu súdu alebo povereného zástupcu Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky), b) zásada príslušnosti k určenej cieľovej skupine, c) zásada včasnosti elektronického prihlásenia (prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky, bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci zaradení na podujatie).
 • Ubytovanie: účastníkom bude zabezpečené ubytovanie na 2 noci (20.06.-21.06.2022, 21.06.-22.06.2022). Ubytovanie sa poskytuje v dvojposteľových izbách po dvoch účastníkov. Ubytovanie nie je poskytované samostatne, a nie je ani možné si samostatné ubytovanie nárokovať. Ubytovanie deň vopred, t.j. 19.06.2022 nie je hradené Justičnou akadémiou a je potrebné si jednu noc mimo uvedeného rozsahu poskytovaného ubytovania zaplatiť. 
 • Strava: účastníkom bude zabezpečené občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj), dňa 20.06.2022 obed, večera, dňa 21.06.2022 raňajky, obed, večera a dňa 22.06.2022 raňajky, obed. Strava bude poskytovaná za dodržania aktuálnych opatrení. 
 • Iné osobitné požiadavky je potrebné zaslať mailom na nižšie uvedenú mailovú adresu.
 • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu na adresu: dominika.zavadova@justice.sk. Spôsob ospravedlnenia – v zmysle platných „Zásad“ časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená iba v uvedených prípadoch: v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú.
 • Keďže ide o podujatie financované z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, pri ktorom je sledovaná aj hospodárnosť vynaložených prostriedkov, je pre nás veľmi dôležité, aby ste sa zúčastnili v plnom počte. Preto si Vás dovolím požiadať, aby ste sa z podujatia po potvrdení účasti odhlasovali iba v naozaj výnimočných prípadoch. Prípadné odhlášky v krátkom čase pred uskutočnením podujatia budú pre nás znamenať veľkú finančnú stratu a budeme nútení požadovať od Vás náhradu nákladov spojených s Vašou neúčasťou na podujatí. 
 • Ak všetky prijaté opatrenia aktuálne v čase konania podujatia neumožnia uskutočniť podujatie prezenčne, prípadne, ak dôjde k zmene pravidiel pre realizovanie hromadných podujatí, budú o všetkých zmenách účastníci ako aj kontaktné osoby pre vzdelávanie na súdoch a prokuratúrach vopred informovaní.
 • Zodpovedná osoba: Mgr. Dominika Zavadová, PhD., t.č. 0911 770 377, mail: dominika.zavadova@justice.sk