Švédsko, Štokholm - Práva obetí v EÚ v praxi: násilie páchané na ženách a deťoch

Číslo
CR/2022/16
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Miesto konania
Termín
-
Deadline

Popis:

V roku 2012 Európska únia (EÚ) prijala právne predpisy, ktoré majú zabezpečiť, aby sa obete trestných činov mohli spoľahnúť na rovnakú úroveň ochrany a podpory v celej EÚ.

Smernica 2012/29/EÚ, ktorou sa ustanovujú minimálne štandardy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov (smernica o právach obetí), vyžaduje od členských štátov, aby zabezpečili, že so všetkými obeťami trestných činov sa bude zaobchádzať s rešpektom, budú informované o ich právach a prípade spôsobom rozumejú a sú počas konania chránené. Podpora musí zahŕňať individuálne hodnotenia pre všetky obete a identifikovať obete so špeciálnymi potrebami a príslušní odborníci musia byť na to riadne vyškolení. Dodatočné právne predpisy EÚ sa zameriavajú na osobitné potreby obetí obchodovania s ľuďmi, detských obetí sexuálneho vykorisťovania a obetí terorizmu, zabezpečujú, aby sa ochrana uplatňovala v celej EÚ v trestných a občianskych prípadoch, a vyžaduje primerané odškodnenie obetí.

Európska komisia 5. marca 2020 zverejnila plán „stratégie EÚ v oblasti práv obetí (2020 – 2024)“, v ktorom načrtla päť kľúčových priorít: posilnenie postavenia obetí trestných činov, zlepšenie ochrany a podpory najzraniteľnejších obetí, uľahčenie obetí. prístup k odškodneniu, posilnenie spolupráce a koordinácie a medzinárodný rozmer práv obetí. Stratégia vyzýva na podporu vzdelávacích aktivít pre súdne orgány a orgány činné v trestnom konaní. 

 

Jazykový režim anglický jazyk

Finančné podmienky: v prílohe

 Upozornenie!!!

 Vzhľadom na skutočnosť, že celý proces nominácie zo strany JA SR do EJTN na zahraničné semináre prebieha on-line prostredníctvom OSP (Online System for Participants), je potrebné  zvažovať záujem a reálne možnosti účasti pri prihlasovaní na konkrétny seminár, nakoľko po termíne stanovenom EJTN na nomináciu sa systém uzatvára.

Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie súvisiacej s COVID-19 v prípade zmien, pokiaľ ide  o formu podujatia (on-line alebo prezenčná forma), vám budú poskytnuté informácie priamo zo strany EJTN.

Všetky náklady spojené s účasťou  na zahraničnom seminári sú hradené z prostriedkov EJTN. Zdravotné poistenie si hradia účastníci, alebo vysielajúca organizácia. 

Pripomíname vám povinnosť nahrať v)lastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup TU) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

 Podmienkou účasti na seminári je súhlas priameho nadriadeného s prihlásením a absolvovaním seminára prezenčnou formou alebo on-line formou, akceptácia zo strany EJTN   a prihlásenie na stránke JA SR.

 Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať stručnú  správu po  absolvovaní  seminára v termíne do 15 dní  po jeho absolvovaní.  Na základe uvedenej správy bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre vás a zamestnancov akadémie.

 

 

 

Iná primárna skupina
sudcovia a prokurátori
Počet účastníkov
2
Zodpovedný koordinátor
EJTN
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk