Taliansko, Neapol - Letná jazyková škola so zameraním na ľudské práva

Číslo
SLI/2023/03
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Termín
-
Deadline

Popis

Päťdňový osobný kurz určený pre sudcov, prokurátorov a súdnych zamestnancov EÚ pracujúcich v rámci justičnej spolupráce v oblasti ľudských práv.

Cieľ

Zameriava sa na rozvoj právnických a lingvistických zručností účastníkov kombinovaním právnych informácií a jazykových cvičení praktickým a dynamickým spôsobom.

Metodológia

Účastníci sú rozdelení do troch malých skupín, z ktorých dve sa budú rozvíjať v anglickom jazyku a jedna vo francúzštine. Každá skupina je trénovaná počas celého trvania seminára tímom zloženým z lingvistického experta a právneho experta pôsobiaceho súčasne. Kurz kombinuje teoretické a praktické cvičenia štyroch základných jazykových zručností: čítanie, písanie, hovorenie, počúvanie v rámci právnej terminológie.

Učebné ciele

Zlepšiť jazykové zručnosti účastníkov (ústne a písomné) s cieľom uľahčiť priame kontakty a komunikáciu medzi justičnými orgánmi a posilniť vzájomnú dôveru; Osvojiť si odbornú slovnú zásobu súvisiacu s riešeným odborom; Oboznámiť účastníkov s rôznymi právnymi nástrojmi v oblasti ponúkaných školení, ako aj poskytnúť oboznámenie sa s online nástrojmi dostupnými na internete;

Cieľové publikum

Sudcovia  a prokurátori zo všetkých členských štátov EÚ, ktorí sa zaoberajú prípadmi súvisiacimi s ľudskými právami a majú jazykovú úroveň B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky

Finančné podmienky sú uvedené v prílohe. Všetky náklady spojené s účasťou na vzdelávacom podujatí sú hradené z prostriedkov EJTN. Nie je hradené poistenie. V prípade on-line seminárov nie sú hradené náklady.

V prípade, že nevyplníte aj  prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované.  Pri prihlasovaní prosíme účastníkov dodržiavať Zásady pre výber účastníkov, Podmienkou účasti je súhlas priameho nadriadeného, ktorý je potrebné zaslať na mail dagmar.hupkova@justice.sk;

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie 0odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

 

 

Odborný garant
EJTN
Iná primárna skupina
sudcovia a prokurátori
Počet účastníkov
1
Zodpovedný koordinátor
EJTN
Tajomník JA pre prípravu
JUDr. Dagmar Hupková
Urgentná komunikácia
dagmar.hupkova@justice.sk